dnes je 15.8.2020

Input:

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.3 Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným

Ing. Monika Ziškayová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj ako „s. r. o.” alebo „spoločnosť”) je predmetom úpravy § 114 ObchZ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej ako „Obchodný zákonník”), podľa ktorého obchodný podiel predstavuje práva a povinností spoločníka v spoločnosti a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.

Pojem obchodný podiel je však potrebné odlišovať od pojmu vklad. Vkladom spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov (peňažný vklad) a iných peniazmi oceniteľných hodnôt (nepeňažný vklad), ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania. Peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti následne tvorí základné imanie. Minimálna hodnota základného imania v s. r. o. je 5 000 eur, minimálna výška vkladu spoločníka je 750 eur.

Predmetom peňažného vkladu sú peniaze. Predmetom nepeňažného vkladu môžu byť iné hodnoty ako peniaze, napríklad stroje, zariadenia, zmenky, nehnuteľnosti. Nepeňažný vklad môže mať aj podobu nehmotnú. Jeho predmetom môže byť napríklad právo na využitie vynálezu, ochrannej známky. Nepeňažným vkladom však môže byť len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť. Nemôže to byť vklad, ktorý spočíva v záväzku vykonať práce alebo poskytnúť služby.

Na rozdiel od peňažného vkladu musí byť nepeňažný vklad splatený v plnom rozsahu pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra (t.j. pred zápisom spoločnosti do obchodného registra). Pri peňažných vkladoch sa musí pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%, zároveň však celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50% zo zákonom stanovenej minimálnej výšky základného imania, teda aspoň 2 500 eur. Zvyšok je potrebné splatiť v lehote určenej v spoločenskej zmluve, najneskôr však do piatich rokov od vzniku spoločnosti.


Spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá päť spoločníkov. Každý z nich sa zaviazal vložiť peňažný vklad 2 000 eur. Bude preto potrebné, aby pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra každý spoločník splatil aspoň 600 eur (predstavuje to čiastku 30% z 2 000 eur, a keďže máme päť spoločníkov, spolu splatia 3 000 eur, čiže bude naplnená aj druhá zákonná požiadavka). Zvyšok môže spoločník splatiť do piatich rokov od vzniku spoločnosti. Nič však nebráni tomu, aby sa spoločníci v spoločenskej zmluve dohodli, že pred podaním návrhu na zápis splatia na každý vklad napríklad 50%, prípadne splatia vklad celý. Takisto lehotu päť rokov môžu v spoločenskej zmluve skrátiť, nemôžu ju však predĺžiť.


Splatiť vklad v plnom rozsahu ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je výhodné z toho pohľadu, že spoločníkovi nevznikne ručenie za záväzky spoločnosti, nakoľko v s. r. o. ručí za záväzky spoločnosti spoločník len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (t.j. keďže do obchodného registra bude zapísaný splatený vklad v plnom rozsahu, ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti nevznikne).

Ak spoločnosť zakladá jeden spoločník, môže byť do obchodného registra zapísaná len v prípade, ak sú vklady (peňažné aj nepeňažné) splatené v plnom rozsahu.

Hodnota nepeňažného vkladu sa musí určiť znaleckým posudkom, ktorý sa prikladá aj k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka sa musia uviesť v spoločenskej zmluve.


Spoločník sa zaviaže, že do spoločnosti ako nepeňažný vklad vloží osobný automobil. Tento bol znaleckým posudkom ohodnotený na sumu 10 000 eur. Spoločníci sa môžu dohodnúť, keďže hodnota automobilu bude neustále klesať, že na vklad spoločníka sa nebude započítavať celá hodnota automobilu, čiže 10 000 eur, ale len peňažná suma napríklad 5 000 eur, a teda aj do obchodného registra bude tomuto spoločníkovi zapísaný vklad vo výške 5 000 eur. Nič však nebráni tomu, aby sa spoločníci dohodli, že sa na vklad započíta peňažná suma v plnom rozsahu a spoločník bude mať vklad vo výške 10 000 eur.

Ako vyplýva z uvedeného obchodný podiel predstavuje inú veličinu ako vklad. Vklad sa stáva majetkom spoločnosti a spoločník, ktorý nadobudol obchodný podiel, nemá nárok na vrátenie vkladu vloženého do spoločnosti. Spoločník nadobúda obchodný podiel, a to dňom vzniku spoločnosti. Obchodný podiel predstavuje nepeňažnú hodnotu, ktorá prislúcha spoločníkovi na základe vloženého vkladu. Prostredníctvom obchodného podielu sa spoločník zúčastňuje na správe spoločnosti. Obchodný podiel predstavuje súhrn práv a povinností spoločníka voči spoločnosti, ktoré sa odvodzujú od vkladu vloženého do základného imania. Jeho výška sa obvykle určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k celkovému základnému imaniu spoločnosti. Spoločenská zmluva však môže určiť aj inak.


Spoločnosť s ručením obmedzeným má základné imanie 10 000 eur, má štyroch spoločníkov, pričom každý z nich sa podieľal na založení spoločnosti vkladom 2 500 eur. Obchodný podiel každého spoločníka bude predstavovať 25%.


Dvaja spoločníci plánujú založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej základné imanie bude vo výške 10 000 eur. Spoločníci sa vzájomne dohodli na peňažnom vklade vo výške:

  1. spoločník: 6000 eur
  2. spoločník: 4000 eur

Štruktúra spoločníkov, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na základnom imaní bude nasledovný:


Počet hlasov každého spoločníka sa určuje rovnako ako obchodný podiel pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Spoločenská zmluva však môže určiť aj inak, aj napriek tomu, že veľkosť vkladov bola u spoločníkov rozdielna, môže stanoviť napríklad, že každý spoločník bude mať rovnaký počet hlasov. Rovnako môžu spoločníci v spoločenskej zmluve dojednať, že veľkosť obchodných podielov spoločníkov bude napríklad rovnaká bez ohľadu na výšku ich vkladov. Môžu tak vyvážiť napríklad stav, keď niektorý zo spoločníkov, hoci do spoločnosti vniesol nižší vklad, je pre spoločnosť (napríklad na základe predchádzajúcich skúseností) pre spoločnosť prínosnejší.

Každý spoločník môže mať len jeden obchodný podiel. Ani v prípade, že spoločník preberá záväzok na nový vklad (napríklad pri zvyšovaní základného imania), nebudú mu patriť dva obchodné podiely, ale sa úmerne zvýši jeho pôvodný obchodný podiel.

Jeden obchodný podiel však môže patriť aj viacerým osobám. Takýto obchodný podiel označujeme ako spoločný obchodný podiel. Táto situácia môže v spoločnosti nastať napríklad, ak pri úmrtí pôvodného spoločníka, zdedí obchodný podiel viac dedičov a spoločenská zmluva nepripúšťa rozdelenie obchodného podielu. Všetky osoby, ktorým patrí jeden obchodný podiel majú potom postavenie jedného spoločníka a práva z tohto obchodného podielu vykonáva spoločný zástupca, ktorého si zvolia majitelia spoločného obchodného podielu.

Väčšinový obchodný podiel – Obchodný zákonník ním rozumie obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Ako súhrn práv a povinností je obchodný podiel spôsobilý byť samostatným predmetom právnych vzťahov. Možno ho previesť, založiť, dediť aj rozdeliť. Obchodný podiel môže byť aj predmetom exekúcie.

Prevod obchodného podielu je mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa prevádzajú práva a povinnosti spoločníka na:

1. iného spoločníka tej istej spoločnosti,

2. tretiu osobu - čiže osobu, ktorá nie je spoločníkom danej spoločnosti.

Previesť obchodný podiel na iného spoločníka je v zásade možné so súhlasom valného zhromaždenia. Spoločenská zmluva však môže prevod obchodného podielu na iného spoločníka upraviť aj inak. Môže napríklad určiť, že súhlas valného zhromaždenia nie je potrebný alebo, že súhlas na prevod bude dávať iný orgán (napríklad konatelia), môže prevod obchodného podielu viazať na splnenie ďalších podmienok, ale môže aj prevod obchodného podielu na iného spoločníka úplne vylúčiť.

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu zo zákona nie je možný. Takýto prevod je možný, len pokiaľ to výslovne pripúšťa spoločenská zmluva. Záleží už potom od úpravy spoločenskej zmluvy, aké podmienky na prevod obchodného podielu na tretiu osobu bude vyžadovať (napríklad súhlas valného zhromaždenia, súhlas všetkých spoločníkov, podmienka, že tretia osoba bude mať určitý druh vzdelania).

Na základe zákona č. 264/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval aj Obchodný zákonník od 1. 9. 2018 spoločník nebude môcť previesť svoj obchodný

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk