dnes je 28.9.2020

Input:

Novely ZDP účinné od roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.23 Novely ZDP účinné od roku 2016

Ing. Peter Horniaček

Rok 2016 je rokom, kedy nadobúdajú účinnosť viaceré novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), pričom v jednom prípade ide aj o novelu ZDP prijatú v roku 2014. V roku 2015 bol ZDP novelizovaný celkom 13 krát. Od roku 2016 nadobúdajú účinnosť novely ZDP č.:

  • 180/2014 Z. z. – účinnosť od 1. 1. 2016:

- bola prijatá ako súčasť nového zákona o podmienkach výkonu volebného práva,

- rozširuje okruh oslobodených príjmov o odmenu za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára;

  • 79/2015 – účinnosť od 1. 1. 2016:

- bola prijatá ako súčasť nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorým sa nahrádza doteraz platný zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,

- medzi ostatné príjmy zaraďuje aj príjmy FO za výkup odpadu vyplateného podľa zákona o odpadoch, keď sa následne príjem za výkup kovového odpadu zaraďuje medzi príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou;

  • 140/2015 – účinnosť od 1. 1. 2016:

- bola prijatá ako súčasť novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,

- upravuje uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v súvislosti s poberaním vyrovnávacieho príplatku;

  • 253/2015 – účinnosť od 1. 1. 2016:

- bola prijatá ako samostatná novela ZDP a ide o najrozsiahlejšiu novelu ZDP prijatú v roku 2015,

- prináša rad zmien a spresnení, ktoré sa prvýkrát použijú už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2015, t. j. za rok 2015;

  • 361/2015 – účinnosť od 18. 3. 2016:

- bola prijatá ako súčasť novely zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní,

- z predmetu dane vyníma všetky príjmy, ktoré plynú novému subjektu kolektívneho investovania, investičnému fondu s premenlivým kapitálom;

  • 375/2015 – účinnosť od 1. 1. 2016:

- bola prijatá ako súčasť nového zákona o zrušení FNM SR,

- v ZDP vypúšťa FNM SR na miestach, kde mal ako daňovník osobitné postavenie a zároveň stále ostáva oslobodený príjem fyzickej osoby plynúci pri bezodplatnom prevode zaknihovaných cenných papierov od novozaloženej nástupníckej spoločnosti po FNM SR;

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk