dnes je 8.6.2023

Input:

Novely zákona o dani z príjmov týkajúce sa FO od 1.1.2019 a od 1.4.2019

28.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:35

Kapitoly videa

Novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP), ktorých obsah tvorí:

  1. Príspevok na rekreáciu (zákon č. 347/2018 Z. z.)
  2. Oslobodenia ubytovania zamestnancov (zákon č. 368/2018 Z. z.)
  3. Dvojnásobný daňový bonus pre deti do 6 rokov (zákon č. 10/2019 Z. z.)

Video uvádza do problematiky týchto noviel, ktoré sa budú uplatňovať v roku 2019, pričom zákon č. 368/2018 Z.z. oslobodil hodnotu ubytovania spätne, aj za rok 2018.

Príspevok na rekreáciu (zákon č. 347/2018 Z.z.)

Do Zákonníka práce bol doplnený § 152a, podľa ktorého zamestnávateľ, ktorý zamestnáva:

- viac ako 49 zamestnancov je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť (vyplatiť) príspevok na rekreáciu

menej ako 50 zamestnancov – nie je povinný (na žiadosť zamestnanca) poskytnúť (vyplatiť) príspevok na rekreáciu, ale môže tak  urobiť dobrovoľne.

O príspevok môže žiadať len zamestnanec, ktorý bol najmenej 24 mesiavov v pracovnom pomere u tohto zamestnávateľa. Ďalej musí byť splnená podmienka aspoň 2 nocľahov. Okrem rekreácií je možné poskytnúť príspevok aj na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Zamestnávateľ poskytne tento príspevok:

peňažnou formou a to 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok (príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, sa bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala) alebo

poskytnutím rekreačného poukazu (platí na kalendárny rok, na ktorý bol vydaný). 

Podľa § 5 ods. 7 ZDP je príspevok na rekreáciu pre zamestnanca oslobodeným príjmom, bez ohľadu na to, či ide o peňažnú alebo nepeňažnú formu, ale podľa § 11 ods. 14 ZDP nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vtedy, ak by na ten istý pobyt bol poskytnutý príspevok na rekreáciu.

Oslobodenie ubytovania zamestnacov (zákon č. 368/2018 Z. z.)

Od dane je oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 60 € mesačne alebo v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 € alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. FS SR uverejnila pre zamestnávateľov v decembri 2018 nové potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré obsahuje aj riadok č. 13 (oslobodenie ubytovania), pretože podľa prechodných ustanovení sa toto oslobodenie uplatní už za rok 2018.

  1. Dvojnásobný daňový bonus (zákon č. 10/2019 Z. z.)

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol limit zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti alebo ktorý dosiahol limit zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov (limit je úhrn príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy), si môže uplatniť daňový bonus vo výške 22,17 € mesačne (pre rok 2019), alebo dvojnásobok tejto sumy mesačne (pre rok 2019 je to 44,34 €), ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Podľa prechodného ustanovenia, tento postup, t. j. dvojnásobná suma daňového bonusu sa prvýkrát uplatní za mesiac apríl 2019 (aj na vyživované dieťa, ktoré v apríli 2019 dovŕši 6 rokov veku).

Obsah:

  1. Všeobecná informácia o novelách Zákonníka práce, ZDP
  2. Pojmové vysvetlenie jednotlivých noviel ZDP
  3. Podmienky oslobodenia príjmov na ubytovanie zamestnancov
  4. Podmienky uplatnenia dvojnásobnej výšky daňového bonusu

 

Lektor

Ing. Viera Mezeiová

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

Najnovšie články
viac článkov