dnes je 1.10.2020

Input:

Novela ZDP účinná od 18. 3. 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.24 Novela ZDP účinná od 18. 3. 2016

Ing. Peter Horniaček

Dňa 18. 3. 2016 nadobudla účinnosť novela ZDP č. 361/2015 Z. z., ktorá bola schválená ešte v roku 2015 ako v poradí 8. novela ZDP.

Novela ZDP č. 361/2015 Z. z. bola prijatá ako súčasť novely zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. V zákone o kolektívnom investovaní sa umožnilo využívanie nových foriem kolektívneho investovania a súvisiacich činností, najmä zavedením fondov s premenlivým základným imaním známych pod skratkou SICAV. V zákone o kolektívnom investovaní tiež prišlo ku zmenám transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z 23. júla 2014. Doterajšia právna úprava neumožňovala rozvinúť potenciál kolektívneho investovania v takej miere ako v iných členských štátoch EÚ. Investičný fond s premenlivým základným imaním je fond s právnou subjektivitou vo forme obchodnej spoločnosti, ktorá má vlastné orgány riadenia, pričom bude môcť vykonávať činnosť samostatne (samosprávny fond), ale aj ako fond spravovaný správcovskou spoločnosťou. Zodpovedajúce úpravy boli vykonané aj v Obchodnom zákonníku.

Vzhľadom na zavedenie novej formy kolektívneho investovania bolo nutné upraviť aj ZDP, v ktorom sa v § 12 ods. 1 písm.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk