dnes je 28.7.2021

Input:

Novela Zákonníka práce účinná od 2.1.2016

20.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.19 Novela Zákonníka práce účinná od 2.1.2016

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD

I. Doplnenie §138a Zákonníka práce - Prekážka v práci z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy

Od 2.1.2016 sa zavádza nová prekážka v práci na strane zamestnanca, a to z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy. Pojem dobrovoľná vojenská príprava upravuje zákon č. 376/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov[„Dobrovoľná vojenská príprava je činnosť, ktorou sa vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy v stave bezpečnosti (čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu) pripravuje na obranu Slovenskej republiky.“].

Prekážka v práci je fakultatívna, t.j. zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu.

Prekážka v práci spočíva v poskytnutí pracovného voľna pričom za tento čas zamestnancovi nepatrí mzda ani náhrada mzdy,zákon však umožňuje dohodnutie inak (t.j. že mu mzda alebo náhrada mzdy patrí). Pracovné voľno sa nepovažuje za výkon práce.

II. Zmena a doplnenie § 139 Zákonníka práce -Prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnostia z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl

Od 2.1.2016 sa v súvislosti s prijatím zákona č. 376/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení názov § 139 na Prekážky v práci z dôvodu plnenia brannej povinnostia z dôvodu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl“, čím sa zohľadňuje, že nejde len o náhradu mzdy ale aj o samotnú prekážku v práci na strane zamestnanca. Podstata ustanovenia sa nemení. V prípade §139 ide o dve situácie :

  • zamestnanec je povinný dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušný okresný úrad v sídle kraja alebo na lekárske vyšetrenie,

  • zamestnanec je povinný dostaviť sa osobne do určeného vojenského útvaru ozbrojených síl na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl,

III. Zmena § 64 Zákonníka práce – zákaz výpovede

V § 64 ods. 1 sa v písmene c) ustanovuje nový okruh (dôvod), kedy zamestnávateľ nesmie dať výpoveď zamestnancovi.

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to „....c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk