dnes je 27.11.2020

Input:

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2017

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), ktorú parlament schválil koncom novembra tohto roka, obsahuje s účinnosťou od 1. 1. 2017 viacero zmien, ktoré sa významne dotknú podnikateľskej verejnosti. K najvýznamnejším zmenám patria:

  • Zvýšenie limitu paušálnych výdavkov v § 6 ods. 10 ZDP až na 60 % z dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 1 a 2 ZDP], najviac do maximálnej sumy 20 000 EUR. Obdobné sa vzťahuje aj na príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu [§ 6 ods. 4 ZDP].

Príklad:

Daňovník, ktorý je SZČO, dosiahne v zdaňovacom období 2017 príjmy zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP] vo výške 27 570 EUR. Daňovníkom preukázateľne zaplatené povinné poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie je vo výške 2 657 EUR. Daňovník si v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2017 (podávané v roku 2018) bude môcť uplatniť výdavky vo výške 40 % z dosiahnutých príjmov zo živnosti vo výške 11 028. Popri percentuálnych výdavkoch si daňovník bude môcť uplatniť preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Ostatné sumy výdavkov (odpisy, výdavky za služby, materiál a pod.) sú zahrnuté v sume percentuálnych (paušálnych) výdavkov. Daňovník k dosiahnutým príjmov vo výške 27 570 EUR uplatní v podávanom daňovom priznaní výdavky vo výške 13 685 EUR (11 028 + 2 657). Pri podaní daňového priznania počnúc zdaňovacím obdobím 2017 tak prichádza k zvýšeniu limitu uplatňovania paušálnych výdavkov z doteraz uplatňovaných 40 % na 60 %, a to pri súčasnom zvýšení ročnej maximálnej sumy z 5 040 EUR na 20 000 EUR.

  • Zavedenie zdanenia podielov na zisku (dividend) a iných príjmov (likvidačný zostatok, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania tichého spoločníka, podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou) u fyzických osôb vo výške 7 %, a to buď daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 alebo ak plynú zo zdrojov v zahraničí, zahrnutím do osobitného základu dane podľa § 51e v podanom daňovom priznaní. Zavedenie zdanenia sa podľa § 51zi ods. 5 ZDP týka dividend vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017. Dividendy vykázané za zdaňovacie obdobia 2004 až 2016 naďalej nie sú predmetom dane a podliehajú zdravotným odvodom.

Príklad:

Janko Bohatý vlastní 50 % priamy podiel na základnom imaní slovenskej s. r. o. Za zdaňovacie obdobie 2017 vykáže táto obchodná spoločnosť zisk po zdanení a v roku 2018 sa spoločníci dohodnú na vyplatení podielu na zisku (dividend) zo zisku po zdanení za zdaňovacie obdobie 2017. Vyplácajúca s. r. o. pri výplate dividend svojim spoločníkom uplatní na brutto výšku dividend daň vyberanú zrážkou vo výške 7 % a spoločníkom vyplatí netto výšku dividend po ich zdanení touto sadzbou dane. Zároveň vyplácajúca obchodná spoločnosť nadobúda postavenie platiteľa dane vyberanej zrážkou s povinnosťami podľa § 43 ods. 10 až 12 ZDP, t. j. zraziť daň, odviesť ju správcovi dane v určenej lehote a správnej výške a oznámiť správcovi dane túto skutočnosť.

  • Zahrnutie dividend plynúcich od zamestnávateľa zamestnancovi bez účasti na ZI zamestnávateľa medzi príjmy zo závislej činnosti a ich následné zdanenie štandardným spôsobom ako ostatné príjmy zo závislej činnosti. Podiel na zisku (dividenda) - tantiéma vyplatený členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa Obchodného zákonníka bude príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.

Príklad:

Janko Pracovitý je zamestnancom v slovenskej a. s. na pozícii finančného riaditeľa, pričom nemá účasť na základnom imaní tejto a. s. Po dosiahnutí výborných finančných výsledkov za rok 2017 sa valné zhromaždenie a. s. v roku 2018 rozhodne, že vyplatí časť zisku po zdanení (dividenda) nielen svojim akcionárom, ale aj finančnému riaditeľovi. Pri výplate dividendy zamestnancovi Jankovi Pracovitému bude spoločnosť pri jej zdanení postupovať štandardným spôsobom zdanenia príjmu zo závislej činnosti, t. j. vyberie preddavok na daň a uplatní sadzbu dane v závislosti od výšky dosiahnutého príjmu. Dividendy zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia počnúc rokom 2017, ak budú plynúť zamestnancom bez účasti na základnom imaní zamestnávateľa, sa už nebudú považovať za príjem, ktorý nie je predmetom dane.

  • Oslobodenie podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou u FO do výšky 500 EUR od jednotlivého pozemkového spoločenstva.

Príklad:

Pani Anna Horská je členkou pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou v obci Horná Dolná. Do pozemkového spoločenstva vložila svoje zdedené lesné pozemky. Pozemkové spoločenstvo vykáže za zdaňovacie obdobie 2017 zisk po zdanení, a preto príde v roku 2018 k výplate podielu na zisku a na majetku jednotlivým členom. Pani Anne Horskej bude

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk