dnes je 14.5.2021

Input:

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2017

2.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.38 Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2017

Ing. Peter Horniaček

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), ktorú parlament schválil koncom novembra tohto roka, obsahuje s účinnosťou od 1. 1. 2017 viacero zmien, ktoré sa významne dotknú podnikateľskej verejnosti. K najvýznamnejším zmenám patria:

  • Zvýšenie limitu paušálnych výdavkov v § 6 ods. 10 ZDPaž na 60 % z dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 1 a 2 ZDP], najviac do maximálnej sumy 20 000 €. Obdobné sa vzťahuje aj na príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu [§ 6 ods. 4 ZDP].


Daňovník, ktorý je SZČO, dosiahne v zdaňovacom období 2017 príjmy zo živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP] vo výške 27 570 €. Daňovníkom preukázateľne zaplatené povinné poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie je vo výške 2 657 €. Daňovník si v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2017 (podávané v roku 2018) bude môcť uplatniť výdavky vo výške 40 % z dosiahnutých príjmov zo živnosti vo výške 11 028. Popri percentuálnych výdavkoch si daňovník bude môcť uplatniť preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie. Ostatné sumy výdavkov (odpisy, výdavky za služby, materiál a pod.) sú zahrnuté v sume percentuálnych (paušálnych) výdavkov. Daňovník k dosiahnutým príjmov vo výške 27 570 € uplatní v podávanom daňovom priznaní výdavky vo výške 13 685 € (11 028 + 2 657). Pri podaní daňového priznania počnúc zdaňovacím obdobím 2017 tak prichádza k zvýšeniu limitu uplatňovania paušálnych výdavkov z doteraz uplatňovaných 40 % na 60 %, a to pri súčasnom zvýšení ročnej maximálnej sumy z 5 040 € na 20 000 €.

  • Zavedenie zdanenia podielov na zisku (dividend) a iných príjmov (likvidačný zostatok, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania tichého spoločníka, podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou) u fyzických osôb vo výške 7 %, a to buď daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 alebo ak plynú zo zdrojov v zahraničí, zahrnutím do osobitného základu dane podľa § 51e v podanom daňovom priznaní. Zavedenie zdanenia sa podľa § 51zi ods. 5 ZDP týka dividend vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017. Dividendy vykázané za zdaňovacie obdobia 2004 až 2016 naďalej nie sú predmetom dane a podliehajú zdravotným odvodom.


Janko Bohatý vlastní 50 % priamy podiel na základnom imaní slovenskej s. r. o. Za zdaňovacie obdobie 2017 vykáže táto obchodná spoločnosť zisk po zdanení a v roku 2018 sa spoločníci dohodnú na vyplatení podielu na zisku (dividend) zo zisku po zdanení za zdaňovacie obdobie 2017. Vyplácajúca s. r. o. pri výplate dividend svojim spoločníkom uplatní na brutto výšku dividend daň vyberanú zrážkou vo výške 7 % a spoločníkom vyplatí netto výšku dividend po ich zdanení touto sadzbou dane. Zároveň vyplácajúca obchodná spoločnosť nadobúda postavenie platiteľa dane vyberanej zrážkou s povinnosťami podľa § 43 ods. 10 až 12 ZDP, t. j. zraziť daň, odviesť ju správcovi dane v určenej lehote a správnej výške a oznámiť správcovi dane túto skutočnosť.

  • Zahrnutie dividend plynúcich od zamestnávateľa zamestnancovi bez účasti na ZI zamestnávateľa medzi príjmy zo závislej činnosti a ich následné zdanenie štandardným spôsobom ako ostatné príjmy zo závislej činnosti. Podiel na zisku (dividenda) – tantiéma vyplatený členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva podľa Obchodného zákonníka bude príjmom podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.


Janko Pracovitý je zamestnancom v slovenskej a. s. na pozícii finančného riaditeľa, pričom nemá účasť na základnom imaní tejto a. s. Po dosiahnutí výborných finančných výsledkov za rok 2017 sa valné zhromaždenie a. s. v roku 2018 rozhodne, že vyplatí časť zisku po zdanení (dividenda) nielen svojim akcionárom, ale aj finančnému riaditeľovi. Pri výplate dividendy zamestnancovi Jankovi Pracovitému bude spoločnosť pri jej zdanení postupovať štandardným spôsobom zdanenia príjmu zo závislej činnosti, t. j. vyberie preddavok na daň a uplatní sadzbu dane v závislosti od výšky dosiahnutého príjmu. Dividendy zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia počnúc rokom 2017, ak budú plynúť zamestnancom bez účasti na základnom imaní zamestnávateľa, sa už nebudú považovať za príjem, ktorý nie je predmetom dane.

  • Oslobodenie podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou u FO do výšky 500 € od jednotlivého pozemkového spoločenstva.


Pani Anna Horská je členkou pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou v obci Horná Dolná. Do pozemkového spoločenstva vložila svoje zdedené lesné pozemky. Pozemkové spoločenstvo vykáže za zdaňovacie obdobie 2017 zisk po zdanení, a preto príde v roku 2018 k výplate podielu na zisku a na majetku jednotlivým členom. Pani Anne Horskej bude vyplatený podiel vo výške 459 €. Pozemkové spoločenstvo pri výplate podielu uplatní oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. n) ZDP do výšky 500 € a v dôsledku toho nepríde k zdaneniu podielu u pani Horskej. Ak by pani Horská mala vyplatený podiel aj v ďalších pozemkových spoločenstvách, každá spoločenstvo by pri výplate a zdanení uplatnilo oslobodenie do výšky 500 €.

  • Spresnenie, že podmienka zahrnutia výdavkov do základu dane až po zaplatení sa aplikuje aj na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu. Uvedená úprava sa do ZDP doplnila za účelom spresnenia a podľa § 52zi ods. 2 ZDP sa uplatní prvýkrát už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2016, t. j. za zdaňovacie obdobie 2016.


Spoločnosť má uzatvorenú licenčnú zmluvu na využívanie ochrannej známky a dizajnov s majiteľom – rezidentom SR. K 31. 12. 2016 je výška neuhradených licenčných poplatkov vo výške 450 €. Ak spoločnosť nemá sumu licenčných poplatkov, zaúčtovanú v nákladoch, do 31. 12. 2016 uhradenú, musí podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP túto sumu pripočítať k výsledku hospodárenia na riadku 140 v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2016.

  • Zavedenie novej úpravy základu dane u držiteľa (výrobca vozidiel, zástupca výrobcu alebo autorizovaný predajca vozidiel) úplne nového vozidla v § 17 ods. 39 ZDP, ktoré ešte nikdy nebolo evidované v evidencii vozidiel v nadväznosti na nový správny poplatok vo výške 33 €. Podľa tohto ustanovenia a v nadväznosti na zavedenie nového správneho poplatku, ak držiteľ motorového vozidla neprevedie držbu motorového vozidla určeného na predvádzacie účely na inú osobu (nepríde k predaju zákazníkovi) do jedného roka vrátane, od zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel a zároveň do 15 dní po tomto termíne neuhradí plnú hodnotu registračného poplatku (závisiaceho od výkonu vozidla a jeho veku), akú by výrobca alebo predajca v pozícii držiteľa motorového

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk