dnes je 26.9.2020

Input:

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.19 Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2016

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR na svojom zasadnutí dňa 22. 9. 2015 schválila ďalšiu novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v tomto roku, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2016. K najvýznamnejším zmenám, ktoré táto novela ZDP prináša, patrí:

1. Podpora investovania na kapitálovom trhu cez:

- oslobodenie príjmov z prevodu CP obchodovaných na regulovanom trhu, ak doba medzi nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok,

- zavedenie dlhodobého investičného sporenia u FO ako nového špecifického finančného produktu- od dane bude oslobodený príjem nepodnikajúcej FO z prevodu CP, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia a príjem, ktorý je daňovníkovi vyplatený po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia za splnenia podmienok ustanovených v zákone o CP,

- oslobodenie výnosu z investovania majetku v dôchodkovom fonde;

2. Spresnenie uplatňovania daňových výdavkov, a to:

- zahrnovanie poradenských a právnych služieb a noriem a certifikátov do základu dane (ďalej len „ZD“) - podmienka zaplatenia, príp. časového rozlišovania sa vzťahuje na poradenské a právne služby zaradené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2 a normy a certifikáty v cene vyššej ako 2 400 €, pričom tento postup sa použije už pri podaní daňového priznania za rok 2015,

- nadlimitné cestovné náhrady - aj cestovné náhrady, poskytnuté nad nárokovú výšku podľa zákona o cestovných náhradách, ktoré sú pre zamestnanca zdaniteľným príjmom sú daňovo uznaným výdavkom, ak nárok na tieto zvýšené (nadnárokové) cestovné náhrady je zakotvený v pracovnej zmluve so zamestnancom alebo v kolektívnej zmluve,

- daňové výdavky pri predaji CP - pre účely uplatnenia daňových výdavkov pri predaji CP bolo v ZDP zavedené nové ustanovenie § 25a, ktoré spresňuje určenie vstupnej ceny finančného majetku a zároveň sa upravuje, že po splnení 10 % odchýlky bude možné uznať za daňový výdavok hodnotu CP obchodovaného na trhu burzy CP, ktorá je upravená o rozdiel z precenenia na reálnu hodnotu, ktorý bol zahrnutý do ZD a pri CP oceňovaných metódou vlastného imania sa pri uplatnení daňových výdavkov vychádza z prvotného ocenenia pri zaúčtovaní do finančného majetku,

- možnosť zahrnovania zákonného odpisu pohľadávky nadobudnutej v reálnej hodnote pri podnikovej kombinácii,

- úprava daňovo účinnej tvorby opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky a jeho odpis,

- úprava daňového výdavku pri postúpení pohľadávky vrátane príslušenstva,

- douplatňovanie časti ročného odpisu prenajatého hmotného majetku po uplynutí doby odpisovania - ak po skončení doby odpisovania nebude majetok ďalej určený na prenájom, ale bude využívaný daňovníkom na vlastnú činnosť, potom neuplatnená časť ročného odpisu sa uplatní počnúc nasledujúcim rokom po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku vo výške ročného rovnomerného odpisu; ak sa naďalej pokračuje v prenájme hmotného majetku, neuplatnená časť ročného odpisu sa obdobne, ale znova len do výšky príjmov z prenájmu,

- výška daňových odpisov hmotného majetku prenajímaného len časť zdaňovacieho obdobia - pri výpočte daňových odpisov sa bude porovnávať príjem z prenájmu s ročným odpisom skráteným buď podľa rozsahu, v akom sa majetok prenajíma alebo podľa doby, počas ktorej sa majetok prenajíma,

- zrušenie limitácie daňovej zostatkovej ceny pri predaji technického zhodnotenia budovy zaradenej v OS 6 do výšky príjmov z predaja,

- tvorba technických rezerv v poisťovníctve - na účely ZDP sa budú vo všetkých poisťovniach považovať za daňový výdavok technické rezervy tvorené za účelom preukázania likvidity,

- úprava vstupných cien hmotného, nehmotného majetku a finančného majetku po zmene zákona o účtovníctve – v nadväznosti na zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny v účtovníctve od 1. 1. 2016 sa za vstupnú cenu dlhodobého majetku nadobudnutého dedením a darovaním a finančného majetku nadobudnutého bezodplatne bude považovať cena stanovená znalcom podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, resp. cena uvedená v uznesení o dedičstve;

3. Zdanenie plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti:

- legislatívna skratka „držiteľ“ sa presúva medzi základné pojmy,

- zavádza sa legislatívna skratka poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

- spresňuje sa pojem tzv. tretej osoby, t. j. osoby, ktorá sprostredkuje plnenia od držiteľa (teda ich neposkytuje priamo držiteľ),

- spresňuje sa, že aj dary poskytnuté držiteľom ako nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi sú predmetom dane,

- doplnenie zdroja príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou o peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté držiteľom, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR, stálou prevádzkarňou daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR alebo organizačnou zložkou zahraničného držiteľa, umiestnenou na území SR,

- oslobodzuje sa uhradená strava držiteľom za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na akomkoľvek odbornom podujatí určenom na vzdelávanie, avšak len do výšky stravy určenej pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách;

4. Úprava v oblasti transferového oceňovania:

- spresňuje sa možnosť správcu dane vyžiadať si transferovú dokumentáciu za príslušné zdaňovacie obdobie až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania,

- upravuje sa postup odsúhlasenia metódy transferového ocenenia, ak daňovník požiada o odsúhlasenie na základe uplatnenia medzinárodných zmlúv a štáty sa nedohodnú;

5. Spresňujúce zmeny vo väzbe na legislatívu EÚ:

- zdanenie podielu na zisku (dividendy) u jeho príjemcu – s ohľadom na hybridné finančné nástroje, ktoré sú v štáte výplaty považované za úverový finančný nástroj a v SR za dividendu sa ustanovuje, že ak u daňovníka vyplácajúceho podiel na zisku bola celá suma alebo časť sumy vyplácaného podielu na zisku zahrnutá do daňových výdavkov, potom sa u príjemcu podielu na zisku v SR neuplatní ustanovenie o vylúčení podielu na zisku (dividendy) z predmetu dane, a tento ostáva súčasťou ZD,

- zjednotenie zdanenia príjmov z kapitálového majetku bez ohľadu na zdroj, z ktorého plynú - príjmy z kapitálového majetku, sa budú zdaňovať v rámci novo definovaného osobitného ZD samostatne, a to sadzbou dane vo výške 19 %, čím sa odstráni diskriminácia zdanenia príjmov z kapitálového majetku plynúcich zo zdrojov v zahraničí,

- zjednotenie oslobodenia plnení zo zahraničia -

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk