dnes je 14.7.2020

Input:

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2020

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.2 Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2020

Ing. Peter Horniaček

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. Obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení.

Podpora výroby a zmeny jej štruktúry na vyššiu pridanú hodnotu sa má realizovať cez zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj postupne zo súčasnej úrovne 100 % na 150 % v roku 2019 a až na 200 % od roku 2020. V reakcii na znižovanie environmentálnej záťaže sa zavádza osobitná odpisová skupina pre elektromobily a hybridné automobily s dobou odpisovania 2 roky.

V reakcii na požiadavky praxe a s cieľom zabezpečiť vyššiu mobilitu pracovnej sily sa zvyšuje nezdaniteľná časť príspevku zamestnávateľa zamestnancom na bývanie. Už v súčasnosti sa príspevok na ubytovanie do výšky 60 € považuje na strane zamestnávateľa za daňový výdavok a na strane zamestnanca za nezdaniteľný príjem. V novele zákona sa výška príspevku na ubytovanie zvyšuje na 100 €.

Významnou zmenou, ktorú privíta podnikateľská verejnosť je zatraktívnenie podmienok na odpočet daňovej straty. Odstraňuje sa najčastejšie namietaná podmienka rovnomernosti a doba odpočtu daňovej straty sa predlžuje o jeden rok na 5 rokov. Zároveň sa zavádza obmedzenie odpočtu do výšky 50 % základu dane, čo je v medzinárodnom kontexte štandardný nástroj proti zneužívaniu odpočtu strát, ktorý využívajú mnohé daňovo vyspelé štáty.

Ďalšou oblasťou je zavedenie osobitných daňových zvýhodnení pre skupinu malých a stredných podnikateľov, a to cez zavedenie definície mikrodaňovníka. Pôjde o podnikateľov – fyzické alebo právnické osoby, ktorých príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu hranicu pre registráciu na DPH, t. j. 49 790 €. Mikrodaňovník bude môcť odpisovať hmotný majetok okrem nehnuteľnosti v ľubovoľnej výške, ale povinnosťou bude evidovať tento majetok počas stanovenej doby odpisovania. Na rozdiel od ostatných daňovníkov nebude mikrodaňovník pri odpočte daňovej straty limitovaný 50 % základu dane, ale bude môcť odpočítavať daňovú stratu až do výšky 100 % základu dane. V oblasti opravných položiek k pohľadávkam bude môcť mikrodaňovník tieto zahrnovať do daňových výdavkov v súlade s účtovníctvom a tiež nebude musieť limitovať odpisy z prenajatého hmotného majetku okrem nehnuteľností do výšky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk