dnes je 6.12.2022

Input:

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. pre FO od 1.1.2019

19.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:27

Kapitoly videa

Novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP), ktorých obsah tvorí

  1. Príspevok na rekreáciu
  2. Oslobodenia ubytovania zamestnancov
  3. Dvojnásobný daňový bonus pre deti do 6 rokov

 

Video uvádza do problematiky týchto noviel, pričom do t.č. bol schválený iba návrh novely, ktorej obsahom je príspevok na rekreáciu.

Príspevok na rekreáciu (schválený)

Do Zákonníka práce bol doplnený § 152a, podľa ktorého zamestnávateľ, ktorý zamestnáva

- viac ako 49 zamestnancov – je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť (vyplatiť) príspevok na rekreáciu

- menej ako 50 zamestnancov – nie je povinný (na žiadosť zamestnanca) poskytnúť (vyplatiť) príspevok na rekreáciu, ale môže tak  urobiť dobrovoľne.

O príspevok môže žiadať len zamestnanec, ktorý bol najmenej 24 mesiavov v pracovnom pomereu u tohto zamestnávateľa. Zamestnávateľ poskytne tento príspevok

peňažnou formou a to 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok alebo

-    poskytnutím rekreačného poukazu

Podľa § 5 ods. 7 ZDP je príspevok na rekreáciu pre zamestnanca oslobodeným príjmom, bez ohľadu na to, či ide o peňažnú alebo nepeňažnú formu, ale podľa § 11 ods. 14 ZDP nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vtedy, ak by na ten istý pobyt bol poskytnutý príspevok na rekreáciu.

Oslobodenie ubytovania zamestnacov (návrh)

Navrhuje sa nové oslobodenie príjmu zo závislej činnosti, pričom ide o zamestnancov, ktorým plynú príjmy zo závislej činnosti z pracovného pomeru, pracujúcim u zamestnávateľa s prevažujúcou činnosťou vo viaczmennej prevádzke v úhrnnej sume najviac 60 €mesačne alebo v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Dvojnásobný daňový bonus – (návrh)

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol limit zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti alebo ktorý dosiahol limit zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov (limit je úhrn príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy), si môže uplatniť daňový bonus vo výške 22,17 € mesačne (pre rok 2019), alebo dvojnásobok tejto sumy mesačne (pre rok 2019 je to 44,34 €), ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Podľa návrhu prechodného ustanovenia, tento postup, t.j. dvojnásobná suma daňového bonusu sa prvýkrát uplatní za mesiac apríl 2019 (aj na vyživované dieťa, ktoré v apríli 2019 dovŕši 6 rokov veku).

Obsah:

  1. Všeobecná informácia o novelách Zákonníka práce, ZDP
  2. Vymedzenie previazanosti zákonov v okruhu rekreačných poukazov
  3. Pojmové vysvetlenie jednotlivých noviel ZDP
  4. Podmienky oslobodenia príjmov
  5. Podmienky uplatnenia dvojnásobnej výšky daňového bonusu

Lektor

Ing. Viera Mezeiová

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.