dnes je 28.9.2020

Input:

Novela exekučného poriadku od 1. apríla 2017 a 1. apríla 2018

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.3 Novela exekučného poriadku od 1. apríla 2017 a 1. apríla 2018

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Vydaním novely exekučného poriadku zákonom č. 2/2017 Z. z. došlo k zásadným zmenám v exekučnom konaní, ktorým sa mení doteraz upravený postup uvedený v zákone č. 233/1995 Z. z. Ustanovenia novely exekučného poriadku nadobúdajú postupnú účinnosť. Zákon nadobudol účinnosť 17. februára 2017. Podstatná časť týkajúca exekučného konania a jeho začatia a priebehu nadobúda účinnosť 1. apríla 2017. Ďalšia novela nadobúda účinnosť 1. 4. 2018. Zároveň sa pripravuje aj novela exekučného poriadku, ktorá by mala v roku 2019 upraviť exekučnú amnestiu, podmienky odpustenia dlhov a časový rozsah.

Od 1. júla 2017 nadobúdajú účinnosť ustanovenia týkajúce sa vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou a novely zákona o sociálnom poistení, ktoré rozširujú okruh a spôsoby vymáhania dlhov na poistnom.

Z uvedeného vyplýva, že do 31. marca 2017 je možné podávať návrhy na začatie exekučného konania podľa starej právnej úpravy.

Exekučný súd bude rozhodovať o nových návrhoch na začatie exekučného konania podaných od 1. apríla 2017.

Staré nedokončené exekučné konania zostanú na prerokovanie doterajším Okresným súdom, ktoré rozhodovali o poverení na začatie exekučného konania na základe žiadosti súdneho exekútora. Na tieto súdy už nebudú napadať nové exekučné konania, čím v určitom časovom horizonte môže dôjsť k ich odbremeneniu.

Účelom zákonodarcu pri novelizácii exekučného poriadku bolo na jednej strane zefektívniť vymáhanie pohľadávok oprávneného a na druhej strane poskytnúť primeranú ochranu základným právam dlžníka. V záujme koncentrácie exekučných sporov bol úpravou kauzálnej príslušnosti súdov poverený rozhodovaním o novej exekučnej agende jediný exekučný súd - Okresný súd Banská Bystrica.

Zásadná zmena nastala pri podávaní návrhu na začatie exekučného konania a ustanovenia exekútorov v exekučnom konaní. Oprávnený musí podať návrh na začatie exekúcie na exekučný súd Banská Bystrica, ktorý po preverení obsahu návrhu poverí náhodným výberom súdneho exekútora pre každé exekučné konanie. Smeruje sa tým k zvýšeniu nezávislosti súdneho exekútora a k pretrhnutiu väzieb medzi súdnym exekútorom a oprávneným, ktoré mohlo viesť aj k nezákonnému postupu v exekučnom konaní.

K výberu exekútora dôjde na územnom teritoriálnom princípe zo zoznamu súdnych exekútorov v príslušnom územnom obvode, ktorým je územný obvod krajského súdu, kde má povinný miesto pobytu alebo sídlo.

Kladú sa aj zvýšené požiadavky na súdneho exekútora, ktorý musí podať čestné vyhlásenie, že spĺňa personálne, materiálne a technické podmienky na riadny výkon exekučnej činnosti a vyhlásenie, že voči oprávneným má riadne splnené povinnosti poukázať finančné prostriedky.

K podmienkam platí dostupnosť exekútorskej kancelárie v piatich pracovných dňoch a vymedzených hodinách.

Ak súdny exekútor nespĺňa uvedené podmienky, je to dôvod na odvolanie z funkcie.

Novou vyhláškou o trovách súdneho exekútora bude riešené jeho paušálne odmeňovanie z hodnoty sporu. Pre oprávneného to bude prínosom, lebo pri rozhodovaní o podaní návrhu na začatie exekúcie bude mu zrejmá výška trov exekúcie.

Základnou zmenou v exekučnom konaní je, že komunikácia medzi oprávneným a exekučným súdom a medzi súdom a súdnym exekútorom bude výlučne prebiehať elektronicky na základe zákona o e-Governmente.

Návrh na začatie exekúcie bude možné podať len v elektronickej podobe elektronickými prostriedkami. Ministerstvo spravodlivosti na svojej stránke zverejní elektronický formulár, na ktorom je možné podať návrh na začatie exekučného konania. Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže požiadať ktoréhokoľvek súdneho exekútora, aby podal za neho návrh na začatie exekučného konania na elektronickom formulári aj s podaním príslušných príloh, ktoré preukazujú exekučný titul oprávneného. Súdnemu exekútorovi patrí za podanie návrhu odmena.

Novinkou je, že sa zriaďuje centrálny register exekúcií, do ktorého môže oprávnený nahliadať, aby zistil stav vymáhania jeho pohľadávky v exekučnom konaní.

Od 1. 4. 2017 neplatí možnosť podania návrhu na zmenu exekútora bez uvedenia dôvodu. K zmene exekútora môže dôjsť, ak exekútor opakovane alebo závažným spôsobom porušuje svoje povinnosti dané exekučným poriadkom alebo uložené súdom.

Od 1. 1. 2018 je dôvodom na zmenu exekútora súdom aj bez návrhu fakt, že exekútorovi bráni v konaní zákonná prekážka. Takouto zákonnou prekážkou je, ak bola exekútorovi vec pridelená v rozpore s pravidlami náhodného prideľovania. Na zákonnú prekážku pridelenia veci exekútorovi však v takomto prípade musí byť poukázané do 15 dní odo dňa, kedy bola informácia o pridelení veci exekútorovi zverejnená v registri povolení. Takéto porušenie exekučného poriadku je dôvodom na vydanie rozhodnutia o zastavení exekúcie súdom.

Dôležitá povinnosť sa ukladá štatutárnym orgánom, a to poskytovať vyhlásenie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk