dnes je 15.8.2020

Input:

Niektoré zmeny v zákone o dani z príjmov pre fyzické osoby na rok 2018 v príkladoch

7.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.24.1 Téma

Ing. Nadežda Fuksová

2017.24.1.1 Niektoré zmeny v zákone o dani z príjmov pre fyzické osoby na rok 2018 v príkladoch

Ing. Viera Mezeiová

Príjmy plynúce manželom z predaja alebo prevodu majetku (alebo práva) v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktorý bol zahrnutý v OM niektorého z nich a bol vyradený z obchodného majetku (OM), sa podľa návrhu § 8 ods. 16 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) od roku 2018 zdania u toho z manželov, ktorý mal takýto majetok alebo právo zahrnuté v OM ako posledný. (Ustanovenie § 8 ods. 16 ZDP v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použije aj na príjmy z predaja majetku nadobudnutého do 31. decembra 2017.)

Príklad:

Daňovník mal majetok v bezpodielovom vlastníctve s manželkou, ktorý zaradil v roku 2013 do OM. V roku 2016 ho vyradil z OM a v roku 2018 ho predáva. Vzhľadom na to, že ide o majetok, ktorý bol pred predajom vyradený z OM do 5 rokov, ide o zdaniteľný príjem podľa § 8 ZDP. Podľa nového ustanovenia § 8 ods. 16 ZDP príjem z predaja tohto majetku sa zdaní u daňovníka (manžela) a nemožno ho deliť v rovnakom pomere a ani na základe dohody s manželkou.

Fyzickej osobe plynie príjem z príležitostnej činnosti vtedy, ak sa sama rozhodne ju vykonať, ale bez zmluvne dohodnutej povinnosti, ktorú by jej určila alebo prikázala iná osoba. T. j. za príležitostnú činnosť sa nepovažuje činnosť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu, pričom ten, kto platí za tovar alebo poskytnutú službu si plánuje takýto výdavok uplatniť do daňových výdavkov na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu. (Rovnaký prístup sa uplatňuje aj do konca roku 2017 – navrhlo sa len spresnenie ustanovenia.)

Príklad:

Miro, keď kosí svoj trávnik, občas pokosí trávnik aj starším susedom a tí mu za to vyplatili na konci roka 50 €. Miro túto činnosť vykonával z vlastnej vôle, nie sústavne, len „keď sa mu chcelo” a teda je možné príjmy z pokosenia trávy považovať za príjmy z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP. Celková suma príjmu nepresiahla 500 € za zdaňovacie obdobie a teda Miro nedosiahol zdaniteľné príjmy z príležitostných činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP a dotknutých 50 € je teda od dane z príjmov oslobodených.

Príklad:

Miro v prípade vysokej trávy pokosí trávnik v susedstve pred pohostinstvom, pričom má na túto prácu uzatvorenú zmluvu za odmenu v úhrne 300 € za príslušné mesiace. Pretože Miro túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu a je povinný trávu v prípade potreby pokosiť, nie je možné tieto príjmy považovať za príjmy z príležitostných činností podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP a oslobodiť od dane z príjmov, aj keď jeho celková suma nepresiahla 500 €. Miro dosiahol ostatné zdaniteľné príjmy podľa § 8 ZDP. (Majiteľ pohostinstva si príjmy vyplatené Mirovi zahrnie do daňových výdavkov.)

§ 9 ods. 2 písm. y) ZDP bol od 01. 01. 2016 doplnený a od dane z príjmov fyzickej osoby sa oslobodila uhradená strava držiteľom (napr. farma firmou) za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. za lekára) na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel do výšky podľa nároku zamestnancov zo zákona o cestovných náhradách. Od roku 2018 sa toto nepeňažné plnenie oslobodzuje v plnej výške a použije sa už pri poskytnutej strave na vzdelávacích podujatiach konaných v roku 2017, z ktorých mala byť daň vyberaná zrážkou po 31. decembri 2017.

Príklad:

MUDr. Jane boli za rok 2016 poskytnuté nepeňažné plnenia v hodnote 200 €, pričom jeden držiteľ jej poskytol stravu v sume 15 € nad nárokovú výšku zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. MUDR. Jana bola povinná tých 15 € pripočítať k ostatnému zdaniteľnému nepeňažnému plneniu.

Príklad:

MUDr. Jane boli za rok 2017 poskytnuté nepeňažné plnenia v hodnote 200 €, pričom jeden držiteľ jej poskytol stravu v sume 15 € nad nárokovú výšku zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. MUDR. Jana nie je povinná tých 15 € pripočítať k ostatnému zdaniteľnému nepeňažnému plneniu vzhľadom na nové znenie § 9 ods. 2 písm. y) ZDP a v nadväznosti na prechodné ustanovenie .

Navrhuje sa rovnaké daňové posudzovanie výsluhových dôchodkov poskytovaných podľa slovenských právnych predpisov a zo zdrojov v zahraničí už pri výpočte základu dane za zdaňovacie obdobie 2017.

Príklad:

Pán Juraj je poberateľom výsluhového dôchodku zo zahraničia a ešte poberá aj zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Za zdaňovacie obdobie roku 2016 si mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZDD), za zdaňovacie obdobie roku 2017 a nasl. už nie, resp. si môže uplatniť len rozdiel medzi sumou NČZDD a úhrnom výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Suma životného minima sa od 1. 7. 2017 zmenila zo 198,09 € na sumu 199,48 €. V nadväznosti na túto sumu sa na rok 2018 zmenilo viacero ukazovateľov v systéme dane z príjmov. NČZDD bude vo výške 3 830,02 € ročne/319,17 mesačne (podľa materiálov FS SR), daňový bonus na vyživované dieťa bude vo výške 258,72 € ročne/21,56 € mesačne.

Príklad:

Pani Jana poberala príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa A do 31.12.2017, potom ju tento zamestnávateľ prepustil. V januári 2018 vykonala na dohodu prácu pre zamestnávateľa B (za tento mesiac jej už neplynuli príjmy od zamestnávateľa A). Oba príjmy zo závislej činnosti jej boli vyplatené v januári 2018, pričom u obidvoch podpísala vyhlásenie na zdanenie príjmov.

Zamestnávateľ A jej pri výpočte základu dane za mesiac december 2017 uplatnil NČZDD vo výške 316,94 € a daňový bonus na dcéru vo výške 21,41 €. Zamestnávateľ B jej pri výpočte základu dane za mesiac január 2018 uplatnil NČZDD vo výške 319,17 € a daňový bonus vo výške 21,56 €.

Aj napriek tomu, že oba tieto príjmy boli pani Jane vyplatené v mesiaci január 2018, obaja zamestnávatelia postupovali správne podľa ZDP, pretože podľa § 4 ods. 3 ZDP príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie. Z uvedeného teda vyplýva, že nie je podstatná len lehota vyplatenia príjmov, ale aj zdaňovacie obdobie, za ktoré sa dosiahli (a za zdaňovacie obdobie 2018 sa zmenili veličiny NČZDD a daňového bonusu).

NČZD na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach (úhrady za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktoré nie sú preplácané zo zdravotného poistenia), ktoré majú povolenie na kúpeľnú starostlivosť podľa zákona č. 538/2005 Z. z. je nová NČZD a je navrhnutá v ročnej výške 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad (daňovník si môže uplatniť 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur aj za svoje vyživované dieťa, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti).

Príklad:

Pani Dana aj s manželom absolvovala liečenie v mesiaci máji 2018 v kúpeľoch Dudince. Obaja boli ako pacienti zaradení do skupiny B, kedy si pacient hradí ubytovanie a stravu. Doplatok v týchto kúpeľoch na ubytovanie v dvojlôžkovej izbe a plnú penziu v zariadení Smaragd je 23 € na osobu/deň (zdroj: stránka kúpeľov Dudince). Pani Dana si pri podávaní daňového priznania za rok 2018 bude môcť uplatniť NČZD na kúpeľnú starostlivosť vo výške 100 € (50 € na manžela a 50 € na seba) na základe dokladov, preukazujúcich zaplatenie doplatkov.

Vo všeobecnosti platí, že daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% NČZDD. (Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50% sumy NČZDD, ale vykazuje daňovú stratu.)

Príklad:

Pani Michaela je poberateľkou starobného dôchodku a prenajíma garáž. V roku 2017 jej z prenájmu plynuli príjmy vo výške 2 401 € a v roku 2018 vo výške 2 415 €. Za ktoré zdaňovacie obdobie je pani Michaela povinná podať daňové priznanie?

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP sú príjmy z prenájmu do výšky 500 € ročne od dane z príjmov

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk