Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nezdaniteľné časti základu dane

12.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7 Nezdaniteľné časti základu dane

Ing. Marcela Prajová

Do konca roka 2014 ZDP vymedzoval 4 odpisové skupiny, pričom najdlhšia doba odpisovania bola ustanovená pre 4. odpisovú skupinu a bola 20 rokov. Daňovník mal možnosť rozhodnúť sa, či hmotný majetok bude odpisovať rovnomerne (§ 27 ZDP) alebo zrýchlene (§ 28 ZDP).

Od 01. 01. 2015 sa rozšíril počet odpisových skupín na 6, pričom najdlhšia doba odpisovania je ustanovená pre 6. odpisovú skupinu a je 40 rokov. Zároveň platí, že zrýchlený odpis je možné uplatniť len na majetok zaradený v 2. a 3. odpisovej skupine.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zd ods. 2 ZDP sa vyššie uvedené zmeny prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 01. 01. 2015. Zároveň podľa § 52zd ods. 6 ZDP pri zmene metódy odpisovania, pri zmene odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa ZDP účinného do 31. 12. 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

Príklad č. 21:

Daňovník obstaral v januári 2012 zásobník (KP 25.29), ktorého vstupná cena bola 10 000 €. Zásobník zaradil do obchodného majetku. Do konca roku 2014 bol zásobník zaradený do 3. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 12 rokov a daňovník sa rozhodol, že ho bude odpisovať zrýchlene. K 01. 01. 2015 nadväzne na zmenu ZDP musí zásobník preradiť do 4. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 12 rokov a odpisovať rovnomerne. Odpisy počas celej doby odpisovania sú uvedené v tabuľke:

Rok

 

OS

 

Doba odpisovania

 

Spôsob odpisovania

 

Odpis (v €)

 

ZC

(v €)

 

2012

 

3

 

12

 

zrýchlene

 

10 000 /12 = 833,33 = 834

 

9 166

 

2013

 

3

 

12

 

zrýchlene

 

2 x 9 166 / (13 – 1) =

1 527,66 = 1 528

 

7 638

 

2014

 

3

 

12

 

zrýchlene

 

2 x 7 638 / (13 – 2) =

1 388,72 = 1 389

 

6 249

 

2015 až 2021

 

4

 

12

 

rovnomerne

 

10 000 /12 = 833,33 = 834

 

5 415 až

411

 

2022

 

4

 

12

 

rovnomerne

 

10 000 /12 = 833,33 = 834,

len 411

 

0

 

Podľa § 26 ods. 2 ZDP platí, že pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.

Príklad č. 22:

Budova o celkovej výmere 5 000 m2 je používaná z časti ako výrobná hala (4 000 m2) z časti ako kancelárske priestory (1 000 m2). Budova bude zaradená do 5. odpisovej skupiny.

V súlade so zmenou § 24 ods. 2 ZDP účinnou od 01. 01. 2016, ktorá sa v súlade s ust. § 52zg ods. 10 ZDP uplatní už pri podaní daňového priznania za rok 2015, nájomca pri vykonaní technického zhodnotenia na prenajatej budove používanej na niekoľko účelov podľa § 26 ods. 2 ZDP, zaradí nájomca technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý majetok.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: