Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

18.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.3 Nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Ing. Marcela Prajová

Nezdaniteľná časť základu dane – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa v súlade s ust. § 11 ods. 8 ZDP uplatňovala len v prechodnom období od 01.01.2013 do 31.12.2016. Znamená to, že pri vyčíslení daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie roku 2017 si už daňovník túto nezdaniteľnú časť základu dane nemôže uplatniť.

Je potrebné však mať na zreteli, že naďalej platí, že ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení (t.j. suma zodpovedajúca súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, osobe, na ktorej meno bol vedený osobný dôchodkový účet, na ktorom boli tieto dôchodkové jednotky evidované, a ak to nie je možné, osobe, ktorá preukáže, že má na tieto finančné prostriedky nárok) a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane – preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, je v súlade s ust. § 11 ods. 9 ZDPpovinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, a to o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.


Daňovník si za zdaňovacie obdobie roku 2015 až 2016 znížil základ dane o preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie v celkovej sume 700,00 €. Dňa 04.08.2017 mu dôchodková správcovská spoločnosť vyplatila z bežného účtu dôchodkového fondu sumu podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení. V súlade s ust. § 11 ods. 9 ZDP je daňovník povinný zvýšiť základ dane o sumu 700,00 € najneskôr pri vyrovnaní daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie roku 2020. Základ dane môže daňovník zvýši buď jednorazovo, alebo základ dane bude o uvedenú sumu zvyšovať postupne vo viacerých zdaňovacích obdobiach, najneskôr však pri vysporiadaní daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie roku 2020.

Čo sa týka povinnosti úpravy základu dane u daňovníka, ktorému v roku 2015 z vlastného podnetu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 123aq ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení, v roku 2017 je už táto úprava bezpredmetná. Takýto daňovník, ak si v rokoch

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: