Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

18.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.3 Nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Ing. Marcela Prajová

V ust. § 11 ods. 8 a 9 ZDP je definovaná nezdaniteľná časť základu dane – preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Táto nezdaniteľná časť základu dane bola do ZDP doplnená len na prechodné obdobie. Prvýkrát ju bolo možné uplatniť za zdaňovacie obdobie roku 2013 a poslednýkrát sa bude uplatňovať pri vyčíslení základu dane za zdaňovacie obdobia roku 2016.

Dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie je definovaný v ust. § 2 písm. w) ZDP a je to príspevok podľa § 20 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“). Platí ho sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Podmienky na uplatnenie preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnej časti základu dane sú vymedzené v § 11 ods. 8 ZDP. Túto nezdaniteľnú časť základu dane možno uplatniť v sume preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, avšak:

  • najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov, pričom

  • táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. V prípade zisťovania maximálnej hranice pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane, v roku 2015 to bude priemerná mesačná mzda zistená za rok 2013 vyhlásená Štatistickým úradom v roku 2014, t. j. suma 824 €. Maximálna hranica pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2015 teda bude vo výške 988,80 € [2 % zo sumy (60 x 824 €)].

Preukázateľne zaplatené príspevky sa dobrovoľné starobné

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: