dnes je 2.8.2021

Input:

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.2 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Ing. Marcela Prajová

Pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manžela) sa postupuje v súlade s ust. § 11 ods. 3 ZDP. Daňovník môže uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane len vtedy, ak s ním manželka (nie družka) žije v domácnosti. Domácnosť je definovaná v § 115 OZ Občianskeho zákonníka a tvoria ju fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Podmienkou existencie domácnosti nie je spoločný trvalý pobyt manželov.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatňuje daňovník až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď pri podaní daňového priznania alebo pri ročnom zúčtovaní.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku je závislá:

• od výšky platného životného minima (pre rok 2019 je to suma 105,07 €),

• od výšky základu dane z aktívnych príjmov daňovníka, ktorý nezdaniteľnú časť základu dane na manželku uplatňuje,

• od počtu mesiacov, na začiatku ktorých sú splnené podmienky, pri ktorých je možné uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a

• od výšky vlastného príjmu manželky.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ktorá spĺňa zákonné podmienky počas celého zdaňovacieho obdobia, v závislosti na:

• vykázanom základe dane z aktívnych príjmov daňovníka a

• výške vlastného príjmu manželky

je uvedená v nasledovnej tabuľke.

* Výsledná suma sa zaokrúhľuje v súlade s ust. § 47 ods. 1 ZDP na eurocenty nahor. Ak je výsledná suma menšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Pre vyčíslenie správnej výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku je nevyhnutné správne vyčíslenie vlastného príjmu manželky. ZDP nedefinuje, čo tvorí vlastný príjem manželky, ale taxatívne vymenúva, čo sa do vlastného príjmu manželky nezahŕňa. Do vlastného príjmu manželky sa v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. b) ZDP nezahŕňa:

• zamestnanecká prémia podľa § 32a ZDP,

• daňový bonus podľa § 33 ZDP,

• zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

• štátne sociálne dávky,

• štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Do vlastného príjmu manželky sa zahŕňajú všetky jej príjmy, okrem hore uvedených. Do vlastného príjmu sa zahŕňajú napr. zdaniteľné príjmy (teda hrubé príjmy neznížené o výdavky s výnimkou zaplateného poistného a príspevkov) vrátane príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a pod.), príjmy oslobodené od dane (napr. starobný dôchodok, podpora v nezamestnanosti, nemocenské dávky vrátane peňažnej pomoci v materstve, invalidný dôchodok) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. podiely na zisku, príjmy nadobudnuté darovaním alebo dedením).

Vlastný príjem manželky sa pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola manželka v príslušnom zdaňovacom období povinná z tohto príjmu zaplatiť.

ZDP definuje v § 11 ods. 4 nielen vlastný príjem manželky pre účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ale aj podmienok, za ktorých si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Na to, aby si mohol daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, musí byť okrem existencie domácnosti splnená aj jedna z podmienok vymedzených v § 11 ods. 4 písm. a) ZDP. Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len za tie mesiace, na začiatku ktorých bol zosobášený a zároveň manželka spĺňala aj niektorú z podmienok ustanovených v § 11 ods. 4 písm. a) ZDP.

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane len o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane na manželku za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa za manželku, na ktorú si môže daňovník uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane považuje manželka žijúca s daňovníkom v domácnosti,

• ktorá sa starala o vyživované (§ 33 ods. 2 ZDP) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. zákona o rodičovskom príspevku, žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o dieťa do troch rokov veku, alebo o dieťa do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby), alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.


Daňovníkovi, ktorý za rok 2019 vykázal základ dane z príjmov zo závislej činnosti v sume 17 500,00 €, sa v januári 2018 narodilo dieťa. Manželka daňovníka ukončila poberanie rodičovského príspevku k 31. 08. 2019 a starostlivosť o dieťa prevzal daňovník, ktorý nastúpil na materskú od septembra 2019. V roku 2019 dosiahla manželka vlastný príjem znížený o poistné a príspevky v sume 2 814,29 €. Daňovník si pri podaní daňového priznania, resp. pri vykonaní ročného zúčtovania uplatní NČZD na manželku za celý rok 2019, a to aj napriek tomu, že manželka k 31. 08. 2019 ukončila poberanie rodičovského príspevku a od septembra daňovník nastúpil na materskú. Daňovník vyčísli NČZD na manželku v sume 1 123,06 € [(3 937,35 € – 2 814,29 €) : 12 x 12].

alebo

• ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie vyplácaný podľa § 40 zákona č. 180/2011 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu”),


Manželka začala od 01.05.2019 opatrovať fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Peňažný príspevok za opatrovanie jej bol prvý krát vyplatený až v júli 2019, pričom v roku 2019 jej bol vyplatený v celkovej výške 2 400,00 €. Iné vlastné príjmy manželka v roku 2019 nedosiahla (do mája bola dobrovoľne nezamestnaná). Daňovník vykázal základ dane z príjmov zo živnosti v sume neprevyšujúcej 36 256,38 € Pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v sume 1 024,90 € [3 937,35 € – 2 400,00 €) : 12 x 8].

alebo

• bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s ust. § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti”). Táto podmienka nie je splnená, ak bola manželka zaradená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o službách zamestnanosti do iných evidencií napr. do evidencie záujemcov o zamestnanie podľa § 37 zákona č. 5/2004 Z. z. zákona o službách zamestnanosti,


Daňovník, ktorý dosiahol v roku 2019 príjmy zo živnosti a vykázal základ dane v sume nepresahujúcej 36 256,38 € sa 04. 05. 2019 oženil. Jeho manželka bola od decembra 2018 do 23. 09. 2019 evidovaná ako uchádzač o zamestnanie a od 24. 09. 2019 bola z evidencie vyradená a stala sa dobrovoľne nezamestnanou. V priebehu roku 2019 dosiahla vlastné príjmy vo výške 2 000,00 €. Hoci bola nezamestnaná počas celého roka 2019, manželkou daňovníka sa stala až 04. 05. 2019 a v evidencii uchádzačov o zamestnanie bola zaradená len do 23. 09. 2019, a preto má daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku len za mesiace jún až september 2019. Pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za rok 2019 si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v sume 645,79 € [(3 937,35 € – 2 000,00 €) : 12 x 4].

alebo

sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. zákona o službách zamestnanosti. Občanom so zdravotným postihnutím na účely zákona o službách zamestnanosti je občan uznaný za invalidného, t. j. občan, ktorý pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou,


Daňovník dosahoval v roku 2019 príjmy zo živnosti a vykázal z týchto príjmov základ dane v sume nižšej ako 35 268,06 €. Jeho manželka, ktorá v roku 2019 dosiahla vlastný príjem vo výške 2 200,00 €, sa na základe posudku posudkového lekára považuje od 23. 03. 2019 za občana so zdravotným postihnutím, nakoľko jej pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku len za mesiace apríl až december

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk