dnes je 27.9.2020

Input:

Nevýhody daňovej evidencie v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom v roku 2018

13.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.2.2 Nevýhody daňovej evidencie v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom v roku 2018

Ing. Katarína Biňasová


Chcem sa spýtať, či viete o nejakých nevýhodách “daňovej evidencie“ v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom. Konkrétne ma zaujíma, či je to vhodná forma pre živnosť: prekladateľ, tlmočník, ktorý zamestnáva iba seba.

V súlade so znením § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) ak daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu uvedených v § 6 ods. 1 až 4 ZDP preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov [§ 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov],

b) daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov (§ 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)

c) hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [§ 2 písm. m) ZDP],

d) zásobách a pohľadávkach,

e) záväzkoch.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňovú evidenciu môže viesť aj daňovník z príjmami zo živnosti, pričom ZDP neobmedzuje možnosť vedenia daňovej evidencie žiadnymi podmienkami.

Výhodou vedenia daňovej evidencie je, že daňovník nie je účtovnou jednotkou a nemá teda povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve, napr. nemusí zostavovať účtovnú závierku, vykonať inventarizáciu majetku a pod. Zároveň platí, že daňovník, keďže nie je účtovnou jednotkou a nevzťahuje sa na neho zákon o účtovníctve, nemôže dostať pokutu za porušenie ustanovení tohto zákona. Vedenie daňovej evidenciu je administratívne menej náročné ako účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, pričom pri vyčíslení základu dane daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu a daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva sa rovnako vychádza z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

Za

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk