dnes je 27.1.2020
Input:

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v ZP

26.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7.1 Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v ZP

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Aké je pravidlo pri nerovnomernom pracovnom čase, či je nutné, aby zamestnanec pracoval na klasický krátky / dlhý týždeň alebo je tam aj možnosť, aby pracoval vždy od pondelka do štvrtka po 11,5 hodiny a piatok, sobota, nedeľa by boli jeho dni voľna.

Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času musia byť kumulatívne (všetky naraz) splnené tieto podmienky:

- priemerný týždenný pracovný čas jednotlivých kategórií zamestnancov za určité obdobie (4 týždne) nesmie prekročiť ustanovený týždenný pracovný čas,

- denný pracovný čas nesmie presiahnuť 9 h,

- prekročenie týždenného pracovného času v každom týždni môže byť maximálne o 3 h.

Ak by čo i len jedna podmienka nebola splnená, išlo by o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času.

Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozvrhuje zamestnávateľ týždenný pracovný čas v zásade na päť pracovných dní v týždni (ide o odporúčanie ZP, ktoré nevylučuje, vzhľadom na podmienky zamestnávateľa a charakter pracovnej činnosti, rozvrhnúť pracovný čas aj na menej dní v týždni)

Teda ak sú splnené všetky 3 podmienky uvedené vyššie (vo vašom prípade pravdepodobne sú), tak pôjde o rovnomerné rozvrhnutie pracovného času.


Obec má zriadenú MŠ, ktorá nemá právnu subjektivitu, sú tri triedy a prevádzka od 6 :15 do 16:15. Vzhľadom k prijatiu nových učiteliek bol k 1.2. navrhnutý riaditeľkou MŠ nový rozpis pracovnej doby pre jednotlivé učiteľky. Prekvapilo ma, že každá učiteľka má iný rozvrh. Pri rannej smene jedna učiteľka začína o 7:15, ostatné začínajú o 6:15 . Koniec pracovnej doby je už kreatívnejší - niektorá končí v pondelok o 11:00, iná o 12:00 a niektorá o 13:00. Líši sa to nielen od učiteľky k učiteľke ale i od dňa ku dňu - inak v pondelok, inak v utorok... Riaditeľka to odôvodnila :

- ráno netreba všetky tri učiteľky, nakoľko je málo detí a učiteľka , ktorá má neskorší nástup na rannú smenu má malé deti a je s nimi sama. ďalšej to upravila, nakoľko cestuje a nemá iný spoj. Dokonca ani domácku prácu nemajú rozvrhnutú rovnako- inak v pondelok, inak v utorok.... Dodržaný je však u všetkých rovnaký týždenný pracovný čas - priama práca s deťmi 28 hodín/týždeň a domáca príprava 8 1/4 hodiny/týždeň. Veľmi rada Vám pošlem rozpis, no myslím, že sa v ňom aj tak nezorientujete :)

Chcela by som teda zistiť, či je takto rozvrhnutý pracovný čas v súlade so zákonom:

- môže byť každý deň určená iná doba na domácu prípravu?

- môže mať každá učiteľka inak stanovenú pracovnú dobu na rannej zmene ? Nemala by ranná zmena začínať a končiť všetkým rovnako ?? Tak isto poobedná zmena?

Navrhovala som, aby ranná zmena začínala o 6:15 a končila všetkým rovnako o 11:45 - to by bolo 5 hodín na pracovisku a zvyšok pracovnej doby na domácu prípravu. Poobedná opäť rovnako - začiatok od 10:45 - 16:15 a zvyšok na domácu prípravu.

Právna úprava pracovného času sa nachádza v tretej časti ZP. Obsahovo sa dotýka predovšetkým jeho dĺžky, organizácie a spôsobov rozvrhnutia. V súčasnej spoločnosti fenomén dĺžky a rozvrhnutia pracovného času smeruje k jeho väčšej flexibilite, čo je spojené najmä so zvyšovaním produktivity práce. Zamestnávateľ môže zamestnancovi povoliť individuálnu úpravu určeného pracovného času, prípadne ju dohodnúť v pracovnej zmluve. ZP v tomto smere neobmedzuje zamestnávateľa. Obmedzenia sú v zmysle zákona iba v tom, aby zamestnávateľ dodržal všetky požiadavky nevyhnutné pre zavedenie konkrétneho spôsobu rozvrhnutia pracovného času (napr. ingerencia zástupcov zamestnancov pri rovnomernom, resp. nerovnomernom režime) a podmienky prestávok v práci, resp. podmienky nepretržitého denného odpočinku, či nepretržitého odpočinku v týždni.

Podľa platnej právnej úpravy tak nebude porušením ak vo vašom prípade zamestnávateľ definuje pracovný čas spôsobom ako doteraz. Teda je možné každej učiteľke definovať pracovnú zmenu odlišne (nemusí pracovná zmena všetkým zamestnancom začínať rovnako). Pre optimalizáciu a zefektívnenie výkonu práce je však možná aj nová úprava, akú navrhujete.


Prosím Vás, mame možnosť vyhnúť sa preplácaniu nadčasov pri 4 zmennej prevádzke? Zamestnancom pri nepretržitej prevádzke vychádza pracovný čas nad rámec pracovného fondu a sme teda nútení preplácať im všetky hodiny nad fond ako nadčasy. Môžeme sa tomu vyhnúť prestavením kalendára, alebo iným spôsobom?

Je potrebné si uvedomiť, že vyplývajúc z ustanovenia § 90 ods. 8 Zákonníka práce:

- ak je pracovný čas rozvrhnutý do dvoch pracovných zmien, ide o dvojzmenný pracovný režim.

- ak zamestnávateľ rozvrhne pracovný čas do troch pracovných zmien, ide o trojzmenný pracovný režim a

- pracovný režim, v ktorom pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni, je nepretržitý pracovný režim.

Uvedené znamená, že pokiaľ zamestnanci budú vykonávať prácu, ktorú vyplývajúc z jej povahy nemožno prerušiť, a teda je objektívna potreba ju vykonávať súvislo po všetky dni v týždni, ide o nepretržitú prevádzku a to aj v prípade, ak by sa výkon práce organizoval systémom dvoch, štyroch či iného počtu zmien.

Rád by som vás však upozornil, že práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa, alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Nadčasová práca sa môže realizovať len výnimočne a v prípadoch:

- prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce

- ide o verejný záujem

To znamená, že kalkulovanie tzv. dlhodobého „vykrytia” zostatkových hodín nad rámec fondu pracovného času nadčasmi je porušovaním Zákonníka práce s možnými sankciami zo strany inšpektorátu práce.

Zákonník práce vo vašom prípade predpokladá napr. prijatie nového zamestnanca do pracovného pomeru, či výnimočne na dohodu.


Zamestnanec pracuje v nepárnom týždni v pondelok, stredu, piatok (dlhý týždeň), v párnom týždni v utorok, štvrtok (krátky týždeň). Obvyklými pracovnými dňami (dni, na ktoré mu zamestnávateľ určil pracovnú zmenu) tohto zamestnanca sú v dlhom týždni pondelok, streda a piatok, v krátkom týždni utorok a štvrtok. Obvyklým pracovným dňom je ten deň, počas ktorého by zamestnanec, keby nebol sviatok, pracoval.

1. Sviatok pripadne na deň, ktorý je pracovným dňom zamestnanca, napr. na pondelok v dlhom týždni a zamestnanec je povinný tento deň odpracovať.

Deň sviatku sa v tomto prípade započítava do fondu pracovného času a zamestnancovi prislúcha za prácu vo sviatok buď:

-

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk