dnes je 30.9.2020

Input:

Návrh noviel zákona o dani z príjmov účinné od roku 2018 so zameraním na PO - 2. časť

21.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:33

Kapitoly videa

Video uvádza do prvej časti z pripravenej a navrhnutej novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmuje časť, v ktorej sa v novele zvyšuje podpora podnikového výskumu a vývoja cez zvýšenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a zavádza sa osobitný režim pre oslobodenie výnosov plynúcich z využívania vymedzených nehmotných aktív (patentov, úžitkových vzorov a softvéru). Ďalšiu časť navrhnutej novely tvoria zmeny v odpise pohľadávok a tvorby OP k pohľadávkam v nadväznosti na schválené zmeny v Exekučnom poriadku a zavedení oddĺženia FO. Ďalej sa vysvetľujú pravidlá zdanenia použitia kapitálového fondu z príspevkov, ktoré sú už schválené ako súčasť novely Obchodného zákonníka. Jedná sa o zavedenie pravidiel vkladov do vlastného imania a ich následného vrátenia (výplaty, použitia) spoločníkom, a to aj tým, ktorí ich nerealizovali (nesplatili). Nasleduje vysvetlenie novely v časti úprav pre podnikové kombinácie, resp. v časti obmedzujúcej použitie pôvodných cien pri podnikových kombináciách. V poslednej časti sa uvádza do problemetiky zavedenia pravidiel pre zdanenie výplyty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie.

  1. Vymedzenie zámeru navrhovanej novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO od 1.1.2018
  2. Zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja (zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj, zavedenie patent boxu)
  3. Odpis pohľadávok a tvorba OP k nim v nadväznosti na zmenu Exekučného poriadku a zavedenie inštitútu oddĺženia FO
  4. Zdanenie použitia kapitálového fondu z príspevkov – novela schválená v rámci novely Obchodného zákonníka
  5. Obmedzenie používania pôvodných cien pri podnikových kombináciách na účely ZDP
  6. Pravidlá pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk