dnes je 24.1.2020
Input:

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2020

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.24 Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2020

Ing. Ján Mintál

Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH”), ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020, je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Nosnými oblasťami, ktoré by mala spomínaná novela zákona o DPH počnúc rokom 2020 upraviť spočívajú v uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy, určení miesta dodania tovaru s prepravou, uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet (v tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ) a doplnení, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru, pridelené iným členským štátom, ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu. V súčasnosti totiž neexistuje jednotná právna úprava regulujúca uplatňovanie pravidiel v EÚ vo vyššie uvedených situáciách. Nejednotným postupom členských štátov z hľadiska DPH tak dochádza k vytváraniu zbytočnej bariéry, ktorá bráni plynulému pohybu tovaru v rámci vnútorného trhu. Tiež by malo dôjsť k spresneniu pravidiel pri komerčnom obchodovaní s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách. Okrem uvedeného by novela zákona o DPH od 1. 1. 2020 mala upraviť, doplniť a spresniť ďalšie parciálne ustanovenia zákona o DPH, ktorých potrebu vyvolala doterajšia aplikačná prax.

Cezhraničné obchodovanie s tovarom v režime CALL-OFF STOCK

Zákon o DPH v účinnom znení v rámci § 11a síce obsahuje úpravu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade (tzv. „call of stock”), táto však upravuje pravidlá len v prípade, že Slovenská republika je členským štátom určenia prepravovaného tovaru dodávateľa.

Pripravovaná novela zákona o DPH by od 1. 1. 2020 mala zaviesť režim call-off stock ako povinnú úpravu pre všetky členské štáty, na základe ktorej sa preprava tovaru, ktorý je obchodným majetkom zdaniteľnej osoby, do iného členského štátu na účely jeho následného dodania vopred známemu odberateľovi - zdaniteľnej osobe identifikovanej pre daň v členskom štáte skončenia prepravy tovaru, nepovažuje pri splnení stanovených podmienok, za premiestnenie tovaru do iného členského štátu podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH.

V navrhovanom novom paragrafe § 8a zákon o DPH obsahuje definíciu režimu call-off stock ako aj stanovené podmienky a následky jeho uplatnenia z pozície Slovenskej republiky ako členského štátu začatia prepravy tovaru, t. j. členského štátu dodania. Pri splnení všetkých stanovených podmienok by tovar premiestnený z tuzemska do iného členského štátu bol považovaný za dodaný dodávateľom s oslobodením od dane podľa § 43 ods.1 zákona o DPH až v momente, v ktorom k nemu nadobudne právo nakladať ako vlastník určený odberateľ, na základe dohody uzavretej s dodávateľom, pričom na premiestnenie tovaru sa nebude prihliadať. Na druhej strane bude v tom istom momente dochádzať v členskom štáte, do ktorého bol tovar prepravený, k nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu, pričom daňová povinnosť z nadobudnutia tovaru vznikne v súlade s bežnými pravidlami a osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru bude určený odberateľ, ktorý získal právo nakladať s tovarom ako vlastník.

V prípade, že Slovenská republika bude členským štátom, do ktorého bol tovar prepravený, t. j. členským štátom nadobudnutia tovaru, uplatňovanie úpravy nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade, ako je to upravené v súčasnom znení zákona o DPH, už nebude možné. Z tohto dôvodu sa navrhuje nové znenie § 11a zákona o DPH, ktoré obsahuje už iba pravidlá stanovenia momentu, v ktorom pri splnení stanovených podmienok režimu call-off stock v členskom štáte, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený, dôjde v tuzemsku k nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu, ako aj určenia osoby, u ktorej sa toto nadobudnutie považuje za uskutočnené.

Z dôvodu odstránenia možných problémov, ktoré by mohli vzniknúť s aplikáciou spomínanej úpravy na prelome rokov, v zmysle prechodného ustanovenia sa navrhuje, že ak bol tovar premiestnený z iného členského štátu do tuzemska podľa podmienok uvedených v § 11a zákona o DPH účinného do 31. decembra 2019 pred účinnosťou tohto zákona, osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tohto tovaru je platiteľ, pre ktorého sa tovar umiestnil v sklade.

Reťazové transakcie v rámci EÚ a miesto zdaniteľného obchodu

Do zákona o DPH by sa malo počnúc 1. januárom 2020 zaradiť úplne nové ustanovenie, ktorého účelom je stanovenie jednoznačných pravidiel týkajúcich sa priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci územia EÚ. Reťazovými transakciami je potrebné rozumieť situácie, keď ten istý tovar je predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní, pričom odoslanie alebo preprava tohto tovaru sa uskutočňuje z jedného členského štátu do iného členského štátu, a to priamo od prvého dodávateľa konečnému odberateľovi v rámci reťazca.

Návrh spočíva v tom, že ak ten istý tovar je predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní a tento tovar bol odoslaný alebo prepravený z jedného členského štátu do druhého členského štátu priamo od prvého dodávateľa konečnému zákazníkovi v reťazci dodaní, odoslanie alebo preprava sa priradí len k dodaniu uskutočnenému pre prostrednú osobu. Ak prostredná osoba oznámila svojmu dodávateľovi identifikačné číslo pre daň, ktoré jej pridelil členský štát, z ktorého sa tovar odoslal alebo prepravil, odoslanie alebo preprava sa priradí len k dodaniu tovaru, ktoré uskutočnila prostredná osoba. Prostrednou osobou sa v zmysle uvedeného chápe iný dodávateľ v reťazci dodaní ako prvý dodávateľ v reťazci dodaní, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar alebo na účet ktorého je tovar odoslaný, alebo prepravený treťou osobou.

To znamená, že prvý dodávateľ uskutočňuje tzv. pohyblivú dodávku tovaru, a teda uplatní oslobodenie od DPH. Avšak, ak prostredná osoba oznámi prvému dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte, kde sa preprava tovaru začína uskutočňovať (pridelenie IČ DPH v členskom štáte prvého dodávateľa), prepravu tovaru nemožno priradiť k dodaniu tovaru prvým dodávateľom, ale sa priradí k dodaniu tovaru uskutočnenému prostrednou osobou. V takomto prípade nemôže prvý dodávateľ uplatniť na dodanie tovaru pre prostrednú osobu oslobodenie od DPH.

Spresnenie podmienok pre oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu

V súčasnosti účinné znenie § 43 zákona o DPH upravujúce oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu sa od 1. 1. 2020 navrhuje spresniť takým spôsobom, že jednou z hmotnoprávnych podmienok pre oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu bude skutočnosť, že nadobúdateľ má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte ako je členský štát, kde sa začala preprava tovaru, pričom toto identifikačné číslo pre DPH musí nadobúdateľ oznámiť dodávateľovi.

Navrhuje sa tiež úplne nové znenie ustanovenia § 43 ods. 8 zákona o DPH, v zmysle ktorého by dôležitou súčasťou podmienok pre oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu malo byť aj samotné deklarovanie dodania tovaru v súhrnnom výkaze. Oslobodenie od dane správca dane neuzná, ak dodávateľ nepodá súhrnný výkaz alebo ak v súhrnnom výkaze uvedie nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje. Oslobodenie od dane správca dane uzná vtedy, ak dodávateľ vie akýmkoľvek vierohodným spôsobom preukázať, že neúmyselne a v dobrej viere uviedol nesprávne alebo neúplné údaje v súhrnnom výkaze a následne vie tieto skutočnosti doložiť napr. opravným alebo dodatočným súhrnným výkazom, alebo vie na základe výzvy správcu dane poskytnúť správne a úplné údaje.

Spresnenie pravidiel pri komerčnom obchodovaní s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách

Už zákonom č. 369/2018 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2020 do zákona o DPH doplnilo oslobodenie od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov, čím sa umožnilo komerčné obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách.

Pripravovanou novelou zákona by sa právna úprava týkajúca sa oslobodenia od dane v uvedených prípadoch mala doplniť o podrobné pravidlá, ktoré stanovujú povinnosti zdaniteľných osôb uskutočňujúcich dodávky predmetných tovarov a upravujú vznik daňovej povinnosti, určenie osoby povinnej platiť daň v prípadoch, keď sa pri uvedených tovaroch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane pri transakciách v colných skladoch, osobitných skladoch a daňových skladoch, a povinnosti prevádzkovateľov uvedených skladov.

Osobitné pravidlá, ktoré budú platiť v uvedenej súvislosti pre oslobodenie od dane v colnom sklade by mali byť predmetom úplne nového § 48ca zákona o DPH a pravidlá pre oslobodenie od dane v daňovom sklade sú obsiahnuté v novo navrhovanom § 48e zákona o DPH. Tiež sa mení celé ustanovenie § 48d zákona, ktoré upravuje oslobodenie od dane v osobitnom sklade.

Bezodplatné dodanie dlhodobého drobného majetku a základ dane

Pripravovaná novela zákona o DPH by mala od 1. 1. 2020 zrovnoprávniť určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 zákona, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov, s určením základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov. V podstate ide o drobný hmotný majetok a na účel stanovenia základu dane sa navrhuje fikcia štvorročného rovnomerného odpisovania tohto majetku. Hlavným dôvodom úpravy základu dane pri bezodplatnom dodaní drobného hmotného majetku je zbaviť platiteľa dane

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk