dnes je 26.9.2020

Input:

Námietky v exekučnom konaní a návrh na zastavenie exekúcie

7.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.7 Námietky v exekučnom konaní a návrh na zastavenie exekúcie

JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Od apríla 2017 dochádza k zmene v úprave procesného inštitútu obrany povinného v exekučnom konaní, lebo už sa v prípade jeho nesúhlasu nebudú podávať námietky proti exekúcii.

Povinný môže v prípade nesúhlasu s exekúciou podať návrh na zastavenie exekúcie.

Môže tak však urobiť v lehote do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh na zastavenie môže byť podaný proti celej exekúcii alebo len jej časti z dôvodov (§ 61k ods.2 EP):

a) po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku,

b) exekučný titul bol zrušený,

c) je tu dôvod, pre ktorý sú uznania alebo výkon cudzieho exekučného titulu neprípustný,

d) sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu.

Dôležité však je, že povinný musí v návrhu na zastavenie exekúcie uviesť dôvody, pre ktoré tak robí a ich aj riadne preukázať. Na zastavenie celej exekúcie alebo jej časti býva dôvodom, že povinný celé plnenie alebo jej časť na základe exekučného titulu už zaplatil alebo nepeňažné plnenie splnil - vypratal miestnosti. V takomto prípade má podanie návrhu na zastavenie exekúcie odkladný účinok.

Dôvodom na zastavenie môže byť aj zrušenie exekučného titulu na základe mimoriadneho opravného prostriedku alebo autoremedúry správneho orgánu.

V prípade, že povinný podá návrh na zastavenie exekúcie po uplynutí lehoty 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, môže namietať len skutočnosti, ktoré nastali po uplynutí lehoty 15 dní od doručenia upovedomenia. Návrh na zastavenie exekúcie však v takomto prípade nemá odkladný účinok.

Povinný môže preukazovať, že časť dlhu splnil.

Návrh na zastavenie exekúcie sa podáva u exekútora. Exekútor bezodkladne vyzve oprávneného, aby sa k návrhu vyjadril v lehote nie kratšej ako desať dní. V prípade, ak povinný potvrdí skutočnosti uvedené v návrhu povinného a so zastavením celej exekúcie alebo jej časti súhlasí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie, ktoré pošle oprávnenému a povinnému a súdu.

V opačnom prípade predloží návrh na zastavenie exekúcie do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie oprávneného k návrhu na zastavenie exekúcie súdu na rozhodnutie. Pripojí k nemu svoje vyjadrenie a vyjadrenie oprávneného, ak ho podal.

Súd návrh na zastavenie exekúcie posúdi a ak zistí dôvody na jej zastavenie, exekúciu zastaví a rozhodne o trovách exekúcie.

Inak súd návrh na zastavenie exekúcie zamietne.

V praxi môže nastať aj prípad, že povinný síce mal dôvod na zastavenie exekúcie, ale návrh na jej zastavenie podal oneskorene a súd z tohto dôvodu návrh zamietol. Povinný sa však v takom prípade, ak bolo plnené dvakrát

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk