dnes je 18.5.2022

Input:

Mzdové náklady - pravidlá ich účtovania a zdaňovania

19.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.228 Mzdové náklady – pravidlá ich účtovania a zdaňovania

Ing. Dušan Preisinger

Mzdové náklady patria, v rámci výrobnej kalkulácie, medzi priame náklady. Z pozície zamestnávateľa predstavujú daňovo akceptovateľný náklad na základe ich zúčtovania, bez ohľadu na to či boli skutočne vyplatené (v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; ods. 2 špecifikuje daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone; v zmysle písm. c) bod 6 medzi ne patria aj mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi). Patria medzi ne jednotlivé zložky mzdových nákladov, odmeny na základe dohody o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru, odmeny za činnosť spoločníkov s. r. o., komplementárov a členov družstva a tiež náhrady mzdy, na ktoré majú zamestnanci nárok na základe