dnes je 28.7.2021

Input:

Minimálna mzda od 1. januára 2016

8.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.17 Minimálna mzda od 1. januára 2016

Ing. Miroslav Mačuha

Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. V zmysle § 2 ods. 1 tohto zákona sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na nasledujúci kalendárny rok vláda Slovenskej republiky nariadením vlády.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh na zvýšenie sumy minimálnej mzdy pre rok 2016 na 400 eur mesačne; vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 7. októbra 2015 rozhodla o zvýšení sumy minimálnej mzdy na rok 2016 z doterajších 380 eur na 405 eur mesačne.

Uvedené znamená, že s účinnosťou od 1. januára 2016 má každý zamestnanec v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu nárok na mzdu najmenej vo výške:

  • 405,- eur mesačne, ak ide o zamestnanca, odmeňovaného mesačnou mzdou, alebo

  • 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, ak zamestnanec nie je odmeňovaný mesačnou formou mzdy a na jeho pracovisku je ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín týždenne.

V rovnakej výške sumy minimálnej mzdy sa garantuje aj spodná hranica výšky odmeny za práce, vykonávané na základe niektorej z dohôd o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zvýšenie predstavuje 25 eur mesačne, resp. 14,40 eurocenta na hodinu. Pre porovnanie: medziročné zvýšenie v roku 2015 predstavovalo 28 eur mesačne, bolo však kompenzované zavedením odvodovej odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení v sume 380 eur; zvýšenie sumy minimálnej mzdy na rok 2016 už nie je kompenzované zvýšením odpočítateľnej odvodovej položky.

Stručne ďalšie dopady:

Z hľadiska pracovnoprávnych nárokov zamestnancov zvýšenie sumy minimálnej mzdy znamená zvýšenie:

  • sadzieb minimálnych mzdových nárokov upravených v § 120 Zákonníka práce,

  • spodných hraníc sadzieb mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a výšky náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, ktoré sú odvodené podielom 20 % zo sumy hodinovej minimálnej mzdy; zamestnanec má právny nárok na príslušné plnenie najmenej vo výške 46,56 eurocenta na hodinu (zvýšenie o 2,88 eurocenta),

  • garantovanej spodnej hranice výšky mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, ktorá podľa § 96 ods. 3 Zákonníka práce nesmie byť nižšia ako suma minimálnej mzdy, ak základná zložka mzdy je dohodnutá pod úrovňou novej sumy minimálnej mzdy,

  • zisteného alebo používaného priemerného zárobku zamestnanca podľa § 134 ods. 5 Zákonníka práce, ak by priemerný zárobok zamestnanca bol nižší, ako nová suma minimálnej mzdy, resp. nová sadzba

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk