dnes je 31.10.2020

Input:

Miesto založenia živnosti v roku 2019

4.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.2.2 Miesto založenia živnosti v roku 2019

JUDr. Jana Takáčová


Rada by som sa na Vás obrátila s otázkou o mieste založenia živnosti. Momentálne som nezamestnaná a uvažujem o založení živnosti. Dá sa založiť aj v mieste inom ako je moje trvalé bydlisko? Mám potom nárok na príspevok z fondu rozvoja zamestnanosti?

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”), ktorý predstavuje základný právny predpis v oblasti živností, vo svojich ustanoveniach stanovuje základné princípy zakladania a fungovania živností.

Čo sa týka miesta podnikania, v ustanovení § 46 ods. 1 písm. b) živnostenského zákona je uvedené, že fyzická osoba „preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska”.

Z uvedeného vyplýva, že pod miestom podnikania sa rozumie adresa, ktorá je zapísaná v živnostenskom alebo obchodnom registri, prípadne v inej evidencii, ktorá je ustanovená osobitným zákonom. V prípade živnostníkov, ktorí podnikajú z domu, je to adresa trvalého bydliska, prípadne iná adresa, ktorú si zvolia.

Podpora začínajúcich podnikateľov je upravená v ustanovení § 49 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého môže úrad poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak, a ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ak o príspevok písomne požiada.

Fond rozvoja zamestnanosti v podmienkach Slovenskej republiky neexistuje. Existuje však Štátny fond rozvoja bývania, z ktorého môže byť podporené:

1. obstaranie bytu:

  • - výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome,
  • - kúpa bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome,

2. obstaranie nájomného bytu:

  • - výstavba nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove,
  • - kúpa nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome a polyfunkčnom dome,
  • - stavebná úprava nájomného bytu v bytovom dome nadobudnutého prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na základe darovacej zmluvy alebo sa byt
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk