Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 ZDP od 1. januára 2019

28.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.49 Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 ZDP od 1. januára 2019

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „ Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019.”

Metodický pokyn je zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň”) počnúc preddavkovým obdobím, ktoré začína prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie”) za rok 2018. Do tohto metodického pokynu sú prevzaté všetky časti metodického pokynu k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od 1.1.2018 IRA č. 86/2017, ktoré sú aktuálne aj po 1.1.2019.

V ustanovení § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) je pojem preddavok na daň definovaný ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov na daň je upravené v § 34, § 51c a v prechodných ustanoveniach ZDP.

Podľa § 51c ZDP preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Povinnosť platiť preddavky na daň

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň daňovníkom dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňovník”) závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa znenia ustanovenia § 34 ods. 1 ZDP preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur. Pojem posledná známa daňová povinnosť je vymedzený v § 34 ods. 5 ZDP.

Preddavky na daň štvrťročné, mesačné a ich splatnosť

Preddavky na daň delíme na štvrťročné a mesačné:

Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak ZDP neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: