dnes je 1.12.2020

Input:

Metodické pokyny z oblasti DPH v roku 2016

14.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad aktuálne platných metodických pokynov vydaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

Medzi metodické pokyny v súčasnosti platné zaraďujeme :

- Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa § 54 zákona o DPH;

- Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH pri skupinovej registrácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH;

- Metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie podľa § 82 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

- Metodický pokyn k § 6a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní a nadobudnutí tovarov, ktoré sú predmetom spotrebnej dane;

- Metodického pokynu k osobitnej úprave Mini One Stop Shop - EÚ Schéma - § 68, § 68b a § 68c zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po 1. 10. 2014;

- Metodický pokyn k vykazovaniu údajov z opravných faktúr v kontrolnom výkaze podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a k postupu pri prijatí platby na budúce dodanie tovaru, ktoré podlieha prenosu daňovej povinnosti, a vykázaní údajov v kontrolnom výkaze;

- Metodický pokyn ku kontrolnému výkazu dane z pridanej hodnoty;

- Metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH skupinou podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k uplatňovaniu odpočítania dane zahraničnou osobou registrovanou podľa § 5 zákona o DPH cez daňové priznanie podané po 1. 10. 2012 v zmysle § 49 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k fakturácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a vysvetlivky Pravidlá fakturácie DPH - smernica Rady 2010/45/EÚ;

- Metodický pokyn k vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu;

- Metodický pokyn k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81 a § 82 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane dodatku č. 1;

- Metodický pokyn k odpočítaniu dane pri nadobudnutí nehnuteľnosti podľa § 49a a k úprave odpočítanej dane pri zmene rozsahu použitia nehnuteľnosti podľa § 54a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k uplatneniu dane z pridanej hodnoty pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť;

- Metodický pokyn k zrušeniu registrácie pre daň podľa § 81 a § 82 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. účinný od 1. 10. 2012;

- Metodický pokyn k postupu v prípade úmrtia fyzickej osoby, platiteľa dane, v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 246/2012 Z. z;

- Metodický pokyn k daňovému zástupcovi pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane dodatku č. 1 zo dňa 8. 10. 2007 a dodatku č. 2 zo dňa 23. 8. 2012;

- Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR k uplatneniu § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - služby zdravotnej starostlivosti a Príloha č.1 k MP k službám zdravotnej starostlivosti a Príloha č.2 k MP k službám zdravotnej starostlivosti;

- Metodický pokyn DR SR k vráteniu dane z pridanej hodnoty uplatnenej v cenách tovarov a služieb podľa ustanovení § 55a až § 55g zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

- Metodický pokyn DR SR k určeniu miesta dodania služieb podľa ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinného od 1. 1. 2011;

- Metodický pokyn DR SR k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní plynu, elektriny, tepla a chladu.

Vzhľadom na doplnenie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov o nové ustanovenie § 54c ako aj doplnenie ustanovenia § 54 ods. 7 s účinnosťou od 1. januára 2016 Finančné riaditeľstvo SR vydáva nový aktualizovaný metodický pokyn k úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku podľa § 54 zákona o DPH. Týmto metodickým pokynom sa zrušil metodický pokyn k úprave dane odpočítanej pri investičnom majetku podľa § 54 a § 54b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov z februára 2014, z ktorého sa do nového metodického pokynu prebrali všetky časti pôvodného metodického pokynu, ktorých sa novela zákona o DPH od 1. 1. 2016 nedotkla.

Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH pri skupinovej registrácii podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1, sa zaoberá úvodnými ustanoveniami skupinovej registrácie v nadväznosti na splnenie podmienok na zaregistrovanie skupiny za platiteľa dane. Nová úprava umožňujúca skupinovú registráciu viacerých zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku pre účely dane z pridanej hodnoty sa zaviedla z dôvodu zjednodušenia uplatňovania dane pre tieto zdaniteľné osoby. Táto forma registrácie umožňuje, aby viac spojených osôb vystupovalo pre účely dane z pridanej hodnoty ako jeden samostatný platiteľ dane s jedným prideleným IČ DPH. V praxi to znamená, že skupina ako taká bude podávať jedno daňové priznanie, kde bude uvádzať prijaté a uskutočnené plnenia skupinou voči tretím osobám. Zjednodušenie tejto úpravy je obsiahnuté v tom, že plnenia uskutočňované medzi jednotlivými členmi skupiny nie sú považované za zdaniteľné plnenia a nie sú predmetom dane. Úprava umožňujúca skupinovú registráciu nie je obmedzená pre určité odvetvia alebo činnosti, resp. sektory.

Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d zákona o DPH, pričom zámerom právnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť vznik daňovej povinnosti za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Osobitná úprava je upravená v novom ustanovení § 68d zákona o DPH. Ide o dobrovoľnú úpravu, pre uplatňovanie ktorej sa môže platiteľ rozhodnúť, ak spĺňa zákonom o DPH stanovené podmienky.

Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti a dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak služba inštalácie alebo montáže je stavebnou prácou, je zavedený na základe článku 199 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení, ktorý umožňuje členským štátom stanoviť, že osobou povinnou platiť daň je pri poskytnutí stavebných prác príjemca plnenia. Rozšírenie mechanizmu tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní stavebných prác má za cieľ riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu týkajúcu sa platobnej neschopnosti odberateľov a súčasne eliminovať daňové podvody v sektore stavebníctva. Tejto problematike sa bližšie venuje metodický pokyn k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenie § 82 zákona o DPH bolo novelou č. 360/2013 Z. z. a č. 268/2015 Z. z. menené a doplňované, Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie podľa § 82 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov osôb registrovaných pre daň podľa § 7 a § 7a.

Metodický pokyn k § 6a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bol vydaný, pretože z pohľadu uplatňovania niektorých ustanovení zákona o DPH v praxi je dôležité vedieť, aký má status zdaniteľná osoba registrovaná za platiteľa dane a teda, podľa ktorého konkrétneho ustanovenia zákona o DPH je zdaniteľná osoba registrovaná za platiteľa dane. Zákon o DPH v ustanovení § 6a ukladá zdaniteľnej osobe registrovanej podľa § 4, § 5 alebo § 6 zákona o DPH, ak nastala zmena v jej statuse (postavení), povinnosť oznamovať daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej stráca alebo získava osoba status zahraničnej osoby, t. j. osoby neusadenej v tuzemsku alebo status osoby usadenej v tuzemsku.

Smernicou Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991, ktorou sa dopĺňa spoločný systém dane z pridanej hodnoty a mení smernica Rady 77/388/EHS, s cieľom zrušiť daňové hranice, bol zavedený prechodný režim DPH, ktorý sa uplatňuje na obchod v rámci Európskej únie.

K tejto problematike bol vydaný metodický pokyn k zdaňovaniu dodania a nadobudnutia nových dopravných prostriedkov v rámci Európskej únie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prechodný režim zaviedol nový typ zdaniteľného obchodu, konkrétne nadobudnutie tovaru z iného členského štátu Európskej únie. Predmetný typ zdaniteľného obchodu spočívajúci v oslobodení od dane v členskom štáte dodania, z ktorého sa začína odoslanie alebo preprava tovaru a ktoré je doplnené právom na odpočet alebo vrátenie DPH zaplatenej na vstupe v tomto členskom štáte, a na druhej strane v zdanení nadobudnutia tovaru v tom členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava ukončí, umožňuje presunúť daňový príjem do toho členského štátu, v ktorom dochádza ku konečnej spotrebe dodaného tovaru. Vo všeobecnosti sa tento typ zdaniteľného obchodu dotýka všetkých dodávok tovaru medzi osobami identifikovanými pre daň v rôznych členských štátoch. Špecificky však bolo zavedené zdaňovanie nových dopravných prostriedkov. Zdanenie v štáte nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva zaručuje, že nadobúdateľ musí odviesť daň v rovnakej výške nezávisle od toho, z ktorého členského štátu dopravný prostriedok odoberá.

Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa zaoberá problematikou upravujúcou registračnú povinnosť tuzemských zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Pojem zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť upravuje § 3 zákona o DPH. V pokyne je uvedená aj zmena vyplývajúca z čl. I zákona č. 218/2014 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2015 mení ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o DPH.

Ďalším metodickým pokynom je Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri dodaní a nadobudnutí tovarov, ktoré sú predmetom spotrebnej dane. Tovarom, ktorý je predmetom spotrebnej dane na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, sa podľa § 6 ods. 6 zákona o DPH rozumie tovar, ktorý je ako predmet spotrebnej dane vymedzený v zákonoch o spotrebných daniach, okrem plynu dodávaného prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území EÚ, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, a okrem elektriny. Týmto metodickým pokynom sa upravuje len dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, ak sa predmetný tovar prepravuje z tuzemska do iného členského štátu alebo naopak.

Cieľom metodického pokynu k osobitnej úprave Mini One Stop Shop - EÚ Schéma - § 68, § 68b a § 68c zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je zabezpečiť komplexné spracovanie a poskytnutie potrebných informácií pre správne chápanie osobitnej úpravy

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk