dnes je 27.7.2021

Input:

Lízing (prenájom)

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2 Lízing (prenájom)

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál

5.4.2.1 Lízing (prenájom)

Ing. Božena Ninčáková, Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček

Jednou z foriem získavania majetku je lízing. Táto forma krytia finančných potrieb je v popredí záujmu podnikateľských subjektov. Lízing umožňuje podnikateľom v prípade nedostatku vlastných finančných prostriedkov získať majetok úplne alebo čiastočne z cudzích zdrojov.

V prípade lízingu sa jedná o prenájom majetku za vopred dohodnuté nájomné. Vlastníkom predmetu lízingu je prenajímateľ. Po skončení doby prenájmu môže prísť k predaju predmetu lízingu alebo k jeho odovzdaniu späť prenajímateľovi. V prvom prípade hovoríme o finančnom lízingu, v druhom prípade o operatívnom lízingu.

Oddelenie právneho a ekonomického vlastníctva pri finančnom lízingu najviac vidieť pri automobiloch, kde je v osvedčení o evidencii ako držiteľ zapísaný nájomca, ale ako vlastník vozidla je uvedená lízingová spoločnosť. Napriek tomu, že nájomca nie je právnym vlastníkom majetku, musí sa oň starať rovnako, ako keby ním bol. Napríklad v prípade automobilu musíte ako nájomca platiť servis, údržbu, daň z motorových vozidiel. Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vozidla môže byť zahrnuté v lízingových splátkach alebo si ho môžete dohodnúť s poisťovňou individuálne, jeho náklady však znáša vždy nájomca.

Predmetom lízingu môže byť hnuteľný, ako aj nehnuteľný majetok. Najväčšie percento lízingových zmlúv predstavuje prenájom dopravných prostriedkov, ale v praxi sa môžeme stretnúť aj s prenájmom iných hnuteľných vecí a nehnuteľností vrátane pozemkov.

Právna úprava nájomného je uvedená v § 663 až 684 OZ. Nájom bytov je upravený v § 685 OZ a ustanovenia § 721 až 723 OZ riešia osobitne podnikateľský nájom

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk