dnes je 28.9.2020

Input:

Kto neplatí daňovú licenciu

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.22 Kto neplatí daňovú licenciu

Ing. Alica Fisterová

V zmysle § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) je každý daňovník – právnická osoba povinná platiť minimálnu daň v prípade, ak vykáže v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie stratu alebo nižšiu daňovú povinnosť. Zákon však v ods. 7 § 46b zákona ustanovuje daňové subjekty, ktorých sa táto povinnosť netýka.

Týmito subjektmi sú:

  1. daňovník, ktorý prvý krát podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol s výnimkou daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie

  2. daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie tzv. neziskový sektor ako sú záujmové združenia, občianske združenia, profesijné komory, politické strany, politické hnutia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vysoké školy, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a podobne. Za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadení na podnikanie, sa na účely platenia daňovej licencie nepovažuje obchodná spoločnosť nezaložená na účel podnikania.

  3. daňovník, ktorý prevádzkuje chránenú dielu alebo chránené pracovisko podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Za chránenú dielňu a chránené pracovisko je považované pracovisko zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobu, kde sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť zamestnanie na trhu práce a pracovisko, na ktorom je zriadených viac ako 50 % pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím.

  4. daňovník, ktorým je pozemkové spoločenstvom a dosahuje iba príjmy z činnosti podľa osobitného predpisu t.j. poľnohospodárska prvovýroba a s ňou súvisiace

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk