dnes je 28.7.2021

Input:

Kontrolný výkaz k DPH v roku 2016

25.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka 1: Pri účtovaní vykonaných stavebných prác dodávateľom - napr. oprava strechy (podľa § 69 ods. 12 písmeno j), cena za ktorú boli práce uskutočnené, vstupuje do KV DPH?

Odpoveď 1: V súvislosti s §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH ak je platiteľ dane príjemcom plnenia od iného platiteľa dane, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na: o dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa §8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a o dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F vyššie uvedeného osobitného predpisu.

Otázka  2: Živnostník má v majetku firmy 2 garáže, za ktoré mu prišla vyúčtovacia faktúra za elektrinu v auguste 2016 /týka sa obdobia august 2015-august2016/, v priebehu zúčtovacieho obdobia prijal a uhradil 2x zálohy s vyčíslením DPH - ale nejde o faktúry ale len o "Informácia o predavk.platbách za elektrinu" s číslom miesta odberu a EIC miesta dodávky. Ako postupovať v kontr.výkaze DPH - uviesť len vyúčtovaciu faktúru?

Odpoveď 2: V danom prípade je kladný resp. záporný výsledok vyúčtovania preddavkových platieb oproti skutočnej spotrebe reflektovaný v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane. V kontrolnom výkaze sa vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie v prípade nedoplatku aj preplatku uvedie v časti C.2.

Otázka 3: Živnostník prijal faktúru od zahraničnej firmy-CZ - ktorá má pobočku na Slovensku a jej IČ DPH je SK402......., pričom na faktúre je uvedené, že ide o prenos daň.povin. a daň odvedie zákazník. Mám uvádzať v Kontrol.výkaze DPH v časti B1 - prijatú faktúru zo zahraničia aj keď IČ DPH = SK..........a vypočítať DPH z fakturovanej sumy?

Odpoveď 3: Od 1.1.2016 sa prenos daňovej povinnosti na tuzemskú zdaniteľnú osobu podľa §69 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty uplatňuje pri dodaní každého tovaru okrem tovaru dodaného formou

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk