dnes je 20.9.2020

Input:

Kontrolný výkaz k DPH v roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24.14 Kontrolný výkaz k DPH v roku 2016

Ing. Marcela Rabatinová

PhD.

Kontrolný výkaz k DPH je povinný podať platiteľ dane registrovanýpodľa § 4, 4a, 5 a 6 zákona o DPH elektronicky v predpísanom formáte (xml), najneskôr do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, a to za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie k DPH.

Pozn.: V určitých prípadoch platiteľ dane nie je povinný podať kontrolný výkaz, a to: ak podáva za príslušné zdaňovacie obdobie tzv. nulové daňové priznanie alebo platiteľ dane v daňovom priznaní uvádza iba údaje o dodaných tovaroch do iného členského štátu s oslobodením od dane, resp. údaje o vývoze tovaru a súčasne si neuplatňuje odpočítanie dane (okrem odpočítania dane pri dovoze tovaru).

Zjednodušene môžeme povedať, že kontrolný výkaz k DPH predstavuje súhrn informácií o všetkých transakciách platiteľa dane na vstupe aj na výstupe, ktoré podliehajú slovenskej DPH.

Kontrolný výkaz má okrem všeobecnej časti (údaje o platiteľovi, typ kontrolného výkazu a pod.) 4 samostatné časti, a to:

  • časť A. (Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb) členenú na časť A.1. a A.2., ktorú vypĺňa dodávateľ (§ 78a ods. 2 písm. a),

  • časť B. (Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb) členenú na časť B.1., B.2. a B.3., ktorú vypĺňa odberateľ (§ 78a ods. 2 písm. b),

  • časť C. (Údaje z faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru) členenú na časť C.1., ktorú vypĺňa dodávateľ a časť C.2., ktorú vypĺňa odberateľ (§ 78a ods. 2 písm. c),

  • časť D. (Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň ) členenú na časti D.1. a D.2., ktoré vypĺňa dodávateľ (§ 78a ods. 2 písm. d).


1. Zmeny účinné od 1. januára 2016

POZOR: V nadväznosti na novelu zákona o DPH účinnú od 1. 1. 2016 je na stránke Finančného riaditeľstva SR uverejnené Oznámenie MF SR č. MF/023074/2015-731 o vydaní dodatku č. 2 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. Tlačivo kontrolného výkazu k DPH sa od 1. 1. 2016nemení.

 

Dodatok č.2 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH upravuje od 1. 1. 2016:

  • postup platiteľa dane (dodávateľa, resp. odberateľa), ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru a služby podľa § 68d zákona o DPH pri vypĺňaní častí A.1., B.2., C.1., C.2. kontrolného výkazu,

  • postup platiteľa dane (odberateľa), ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa dane a je osobou povinnou platiť daň podľa§ 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH (pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác a dodaní tovaru s inštaláciou a montážou, ak sa montáž a inštalácia považujú za stavebnú prácu) pri vypĺňaní časti B.1. kontrolného výkazu.

2. Zmeny účinné od 1. apríla 2016

2.1 Zmeny v kontrolnom výkaze týkajúce sa spôsobu vykazovania zjednodušených faktúr (časť B.3.)

Do 31. 3. 2016 platiteľ dane

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk