Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Koncoročné povinnosti platiteľov DPH v roku 2016

13.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) definuje povinnosti platiteľa dane podľa zdaňovacieho obdobia, t. j. kalendárnych mesiacov, resp. štvrťrokov. Medzi povinnosti osôb povinných platiť daň, v závislosti od zdaňovacieho obdobia, môžeme zaradiť povinnosť viesť podrobné záznamy, podať daňové priznanie a zaplatiť daň (do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla povinnosť platiť daň), podať kontrolný výkaz (do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie), podať súhrnný výkaz (za každý kalendárny mesiac, v ktorom dodal tovar alebo službu do iného členského štátu EÚ) a pod. Zákon o DPH definuje aj koncoročné povinnosti platiteľa dane, a to ročné vysporiadanie odpočítanej dane a úpravu dane pri zmene účelu použitia investičného majetku.

Vysporiadanie odpočítanej dane

Zákon o DPH v § 50 nadväzujúc na § 49 ods.4 upravuje postup pomerného odpočítania dane. Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Platiteľ má možnosť odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa § 49 odsekov 3 a 7. Na základe ustanovení § 49 ods. 2 môže platiteľ dane odpočítať daň, ak je daň:

  • voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,

  • ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa ,

  • ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa ,

  • zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.

Platiteľ môže odpočítať daň aj v prípade, ak tovary a služby použije na podnikanie v zahraničí, ak by táto daň bola odpočítateľná, keby táto činnosť bola vykonávaná v tuzemsku.

Platiteľ dane však nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane (§ 28 až 42 zákona o DPH), s výnimkou poisťovacích a finančných služieb, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie, alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie. Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od dane a platiteľ, ktorý sprostredkováva dodanie investičného zlata oslobodené od dane, nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na túto činnosť, s výnimkou dane z tovarov a služieb podľa § 67 ods. 5 a 6.

§ 49 ods. 4 zákona o DPH ustanovuje, že ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, a to podľa § 50.

Ročné vysporiadanie odpočítanej dane podľa § 50 zákona o DPH je povinný robiť platiteľ dane, ktorý minimálne v jednom zdaňovacom období uplatňuje koeficient. Pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 49 ods. 4 platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu vypočítaného podľa odseku 2 a zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor. Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy):

  • z predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,

  • z predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,

  • z finančných služieb oslobodených od dane podľa , ak ich platiteľ poskytol príležitostne,

  • z príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.

V jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roku platiteľ použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roku. Ak nemožno použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roku, určí platiteľ koeficient na príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.

Po skončení kalendárneho roku vypočíta platiteľ spôsobom podľa odseku 2 koeficient z údajov z tohto skončeného kalendárneho roku a vypočíta odpočítateľnú daň za tento kalendárny rok.

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Koeficient sa zaokrúhli na dve desatinné miesta smerom nahor. Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa prvej vety vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tým istým spôsobom postupuje aj platiteľ, ktorý sa v priebehu kalendárneho roku stal platiteľom alebo v priebehu kalendárneho roku prestal byť platiteľom, a to za obdobie kalendárneho roku, v ktorom mal postavenie platiteľa. (Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odsekov 2 až 4 sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.)

Platiteľ

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: