dnes je 25.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 98 Nočná práca

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7 Komentár k ZP § 98 Nočná práca

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 98

Nočná práca

(1) Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

 

K ods. 1: [Nočná práca - definícia]


§ 98 ods. 1 definuje nočnú prácu. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou (do 31.8.2011 od 22. hodiny do 6. hodiny, od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2012 od 22. hodiny do 5. hodiny). Obnovením trvania nočnej práce do 6. hodiny čím sa rešpektuje tradičná definícia nočnej práce, ktorá bola na Slovensku používaná už v Zákonníku práce z roku 1965.

Nočná zmena

Je potrebné odlíšiť pojem nočná práca a nočná zmena. Podľa § 90 ods. 7„Nočná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Podľa § 90 ods. 5„ranná zmena nesmie v zásade začínať pred 6. hodinou, odpoludňajšia zmena nesmie v zásade končiť po 22. hodine.“. Mzdové zvýhodnenie podľa § 123 sa vypláca za nočnú prácu a nie za nočnú zmenu.


(2) Zamestnanec pracujúci v noci je na účely tohto zákona zamestnanec, ktorý

a. vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo

b. pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.

 

K ods. 2: [Zamestnanec pracujúci v noci]


Zamestnanec pracujúci v noci je na účely Zákonníka práce:

  1. zamestnanec, ktorý vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich (napr. pracovať bude od 18:00 do 1:00 ; od 22:00 do 1:00 bude práca v rozsahu najmenej 3 hodiny po sebe nasledujúce)

  2. alebo zamestnanec, ktorý pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok. Je tu predpoklad, že za rok (nie je tu uvedené, že ide o kalendárny rok) odpracuje 500 hodín.


(3) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci

a. pred zaradením na nočnú prácu,

b. pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok,

c. kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce,

d. ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena.

(4) Náklady za posúdenie zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 3 uhrádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.

(5) Pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, je zamestnávateľ povinný vybaviť prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc.

(6) Zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov organizáciu práce v noci. Zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom pracujúcim v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní zamestnanci.

(7) Zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov, ak si to vyžadujú.

 

K ods. 3 až 7: [Povinnosti zamestnávateľa pri nočnej práci]


Pri nočnej práci má zamestnávateľ osobitné povinnosti:

1. povinnosť zabezpečiť, aby sa zamestnanec podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci

Náklady za posúdenie zdravotnej spôsobilosti uhrádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.

2. vybavenie pracoviska

Pracovisko, na ktorom sa pracuje v noci, je zamestnávateľ povinný vybaviť prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc.

3. súčinnosť so zástupcami zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov organizáciu práce v noci.

4. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rovnocennej úrovni

Zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom pracujúcim v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajúcu charakteru ich práce a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby alebo zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré majú k dispozícii ostatní zamestnanci.

5. upovedomenie príslušného inšpektorátu práce a zástupcov zamestnancov, ak to požadujú

Zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov, ak si to vyžadujú.


(8) Zamestnávateľ je povinný u zamestnanca pracujúceho v noci rozvrhnúť ustanovený týždenný pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny neprekročila osem hodín v dobe najviac štyroch kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich, pričom pri výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci sa vychádza z päťdenného pracovného týždňa.

 
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk