dnes je 25.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 96b Náhrada za stratu času

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5 Komentár k ZP § 96b Náhrada za stratu času

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 96b

Náhrada za stratu času

Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov dohodnúť, že za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou pohotovosťou, patrí zamestnancovi dohodnutá peňažná náhrada alebo náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.


Komentár LEXZP

K § 96b: [Náhrada za stratu času]

§ 96b sa od 1. januára 2013 upravuje nový (resp. obnovený) inštitút tzv. náhrady za straty času. Podstatou nového inštitútu je, že zamestnanec je na pracovnej ceste (§ 57), pričom čas pracovnej cesty mu zasahuje do času, ktorý už je mimo rámca jeho pracovnej zmeny určenej na deň pracovnej cesty a nejde ani o pracovnú pohotovosť (zamestnanec nie je pripravený na výkon práce - neočakáva sa jeho prípadný výkon práce), ani o prácu nadčas (nejde o výkon práce nad rámec pracovnej zmeny) ale zamestnanec cestuje na miesto výkonu práce, ktoré je mimo jeho miesta výkonu práce dohodnutého v pracovnej zmluve (napr. z Bratislavy do Banskej Bystrice) alebo cestu späť z miesta výkonu práce (napr. z Banskej Bystrice do Bratislavy) a tento čas je kvalifikovaný ako jeho doba odpočinku. V čase cestovania sa však zamestnancovi neumožňuje odpočinok plnohodnotne využiť. Napr. nástup na pracovnú cestu z Bratislavy do Banskej Bystrice o 6:00, pričom výkon práce v Banskej Bystrici je až od 8:30, kedy sa začína aj započítanie pracovnej zmeny zamestnanca. Výkon práce od 8.30 do 16:30, kedy sa končí započítanie pracovnej zmeny zamestnanca a príchod do Bratislavy o 19:00. Čas od 6:00 do 8:30 a od 16:30 do 19:00 je stratou času, pretože zamestnancovi za neho zo zákona nepatrí žiadna náhrada a ani nejde o započítaný výkon práce (ale o dobu odpočinku).

Z uvedených dôvodov ustanovenie § 96b dáva zamestnávateľovi možnosť poskytnúť náhradu za stratu času s dvoma možnosťami:

  1. dohodnutá peňažná náhrada alebo
  2. náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Uplatnenie tohto inštitútu sa viaže na dohodu so zástupcami zamestnancov alebo dohodu v kolektívnej zmluve. U zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov v zmysle § 12 aj v pracovnej zmluve. Ide o fakultatívne (dispozitívne) ustanovenie, zamestnávateľ ho môže ale nemusí využiť.

Peňažná náhrada

Pokiaľ ide o peňažnú náhradu, jej výška je založená na dohode. Zákonník práce nestanovuje v tejto súvislosti žiadne pravidlá.

Náhradné voľno

Pokiaľ ide o náhradné voľno, poskytne sa za neho náhrada mzdy v sume priemerného zárobku zamestnanca (§ 134). Zamestnávateľ sa dohodne o započítaní úseku pracovnej cesty, ktorá nie je pracovným časom, pracovnou pohotovosťou, ani prácou nadčas, t. j. napr. za dve hodiny pracovnej cesty patria dve hodiny náhradného voľna. Nemožno vylúčiť ani možnosť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk