dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 94 Dni pracovného pokoja

17.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1 Komentár k ZP § 94 Dni pracovného pokoja

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Dni pracovného pokoja

§ 94

(1) Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni, a sviatky.

K ods. 1: [Dni pracovného pokoja]


Dni pracovného pokoja sú:

I. dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni,

Napr.zamestnanec, ktorý pracuje v pondelok až piatok má deň pracovného pokoja sobotu a nedeľu.Zamestnanci môžu mať v rôzne týždne iné dni pracovného pokoja (napr. v jeden týždeň - utorok a nedeľa, v druhý týždeň - streda a sobota).

II. sviatky.

Sú osobitným druhom odpočinku. Sviatky sú v súčasnosti upravené zákonom č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkochdňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorý rozlišuje:

  1. štátne sviatky (§ 1) a
  2. ďalšie dni pracovného pokoja (§ 2 ods. 2).

Štátnymi sviatkami sú:

a) 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky, b) 5. júl - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, c) 29. august - výročie Slovenského národného povstania, d) 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky, e) 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu.

Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja.

Ďalšie dni pracovného pokojaokrem nedieľ sú tieto sviatky:

  1. 6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov), b) Veľký piatok, c) Veľkonočný pondelok, d) 1. máj - Sviatok práce, e) 15. september - Sedembolestná Panna Mária, f) 1. november - sviatok Všetkých svätých, g) 24. december - Štedrý deň, h) 25. december - prvý sviatok vianočný, i) 26. december - druhý sviatok vianočný, j) 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom.


(2) Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

K ods. 2: [Nariadenie práce v dňoch pracovného pokoja a ingerencia zástupcov zamestnancov]


Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.


(3) V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:

a. naliehavé opravárske práce,

b. nakladacie a vykladacie práce,

c. inventúrne a uzávierkové práce,

d. práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,

e. práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,

f. práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,

g. kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,

h. naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.

K ods. 3: [Práce v deň nepretržitého odpočinku v týždni]


V deň nepretržitého odpočinku v týždni možno podľa § 94 ods. 3zamestnancovi nariadiť len nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch, ktoré sú vymedzené v § 94 ods. 3[a) naliehavé opravárske práce,b) nakladacie a vykladacie práce,c) inventúrne a uzávierkové práce,d) práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,e) práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,f) práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,g) kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,h) naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín].

Dohodnúť v tento deň možno všetky práce. Obmedzenie sa týka len nariadených prác.


(4) Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.

K ods. 4: [Práce vo sviatok]


Vo sviatok možno zamestnancovi podľa platnej právnej úpravy nariadiť len práce:

1. práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni (viď. § 94 ods. 3),

Okrem toho:

2. práce v nepretržitej prevádzke,

3. práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.


Postup, kde dochádza k presunu pracovného voľna vo sviatok na iný deň. Napr. 1.5. sa bude pracovať a pracovné voľno sa poskytne skôr alebo neskôr nie je v súlade so ZP (ak nie sú splnené podmienky § 94).

Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

Dohodnúť v tento deň možno všetky práce. Obmedzenie sa týka len nariadených prác.


(5)

 V dňoch 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len „maloobchodný predaj”) okrem maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch nepoužijú.

K ods. 5: [Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác]


Od 1.6.2017 na základe novely Zákonníka práce č. 95/2017 Z. z. platí osobitná úprava vo vzťahu k nariaďovaniu práce:. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra

V tieto dni nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác („maloobchodný predaj”). V tomto prípade platí, že tieto práce nemožno nariadiť a zároveň na rozdiel od ods. 3 a 4 sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk