dnes je 30.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinok

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5 Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 92

Nepretržitý denný odpočinok

(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.

 

K § 92: [Nepretržitý denný odpočinok]


V Zákonníku práce sú upravené aj „prestávky v práci“ medzi pracovnými zmenami (odpočinok).

Ide o:

  1. nepretržitý denný odpočinok a,

  2. nepretržitý odpočinok v týždni.

Zákonník práce upravuje aj prácu alebo odpočinok počas dní pracovného pokoja.

K ods. 1: [Minimálny odpočinok medzi dvoma pracovnými zmenami]

Podľa § 90 ods. 1 je pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci. Rozvrh zmien je daný po sebe v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich. V prípade nepretržitého denného odpočinku ide teda odpočinok medzi koncom jednej pracovnej zmeny (napr. v pondelok) a začiatkom ďalšej pracovnej zmeny (napr. utorok). Do času pracovnej zmeny nespadá práca nadčas.

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej pracovnej zmeny zákonom stanovený minimálny odpočinok.

Tento minimálny odpočinok je:

1. u dospelého zamestnanca - v trvaní 12 hodín po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín.


Napr. ak pracovná zmena skončí o 22:00, ďalšia pracovná zmena tohto zamestnanca môže začať najskôr o 10:00. Čas od 22:00 do 10:00 je odpočinkom v trvaní 12 hodín po sebe nasledujúcich. Tieto hodiny musia nasledovať po sebe a nemôžu sa prerušovať.

2. u mladistvého zamestnanca - aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.


(2) Tento odpočinok možno skrátiť až na osem hodín zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci pri naliehavých poľnohospodárskych prácach, pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby, pri naliehavých opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie zamestnancov, a pri mimoriadnych udalostiach. Ak zamestnávateľ skráti minimálny odpočinok je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi do 30 dní rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok.

 

K ods. 2: [Skrátenie minimálneho odpočinku medzi dvoma pracovnými zmenami]

Minimálny rozsah odpočinku


Zákonník práce umožňuje skrátenie minimálneho odpočinku. Môže ísť len o zamestnanca staršieho ako 18 rokov. Najkratší odpočinok môže byť 8 hodín. V § 92 ods. 2 sa vymedzujú prípady, v ktorých je takéto skrátenie možné (ide o nepretržitú prevádzku, pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby, pri turnusovej práci, pri naliehavých poľnohospodárskych prácach, pri naliehavých opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie zamestnancov, pri mimoriadnych udalostiach). V ostatných prípadoch takéto skrátenie možné nie je.

Od 1. januára 2013 sa vkladá do výnimiek podľa ods. 2 aj skrátenie nepretržitého denného odpočinku pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby.

Náhradný odpočinok

Ako kompenzáciu má zamestnanec právo na dodatočný rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok do 30 dní. Rovnocennosť tu vyjadruje, že zamestnávateľ musí priznať navyše odpočinok (hodiny odpočinku), o ktorý skrátil odpočinok z 12 hodín na kratší čas.


Napr. pri skrátení na 8 hodín to budú 4 hodiny.


(3) Zamestnancovi, ktorý sa vrátil z pracovnej cesty po 24. hodine sa poskytne čas na nevyhnutný odpočinok od skončenia pracovnej cesty do nástupu do práce v rozsahu osem hodín, a ak tento čas spadá do pracovného času zamestnanca, aj náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.

 

K ods. 3: [Odpočinok po návrate z pracovnej cesty po 24. hodine]


Ide o zamestnanca, ktorý sa vrátil z pracovnej cesty po 24. hodine. Tomuto zamestnancovi sa poskytne čas na nevyhnutný odpočinok od skončenia pracovnej cesty do nástupu do práce v rozsahu osem hodín.


Napr. ak sa zamestnanec vrátil o 1:00 a má nastúpiť do práce o 8:00, má právo nastúpiť do práce až o 9:00. Ak tento čas spadá do pracovného času zamestnanca, zamestnanec má právo aj na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.


Pracovná zmena zamestnanca končí o 16:30. Po nej zamestnancovi trvá neaktívna pracovná pohotovosť. Čo sa stane v prípade, ak bude zamestnanec aktivovaný napr. o 23:00, práca bude vykonávaná napr. 1 hodinu do 24:00 a potom zamestnanec bude aktivovaný o 5:00 a bude vykonávať prácu 1 hodinu? Ako je to z hľadiska nepretržitého odpočinku? Kedy má zamestnanec nastúpiť do práce?

Aplikovateľné pravidlá: § 92 ods. 1,§ 96 ods. 1 a 6, § 97 ods. 5.

Podľa § 92 ods. 1 je zamestnávateľ povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncomjednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk