dnes je 20.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 90 Začiatok a koniec pracovného času

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3 Komentár k ZP § 90 Začiatok a koniec pracovného času

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 90

Začiatok a koniec pracovného času

(1) Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci.

 

K ods. 1: [Pracovná zmena]


§ 90 ods. 1 vymedzuje definíciu pracovnej zmeny. Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času (týždeň má spravidla viac pracovných zmien), ktorý je zamestnanec povinný odpracovať na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien (viď povinnosť zamestnávateľa podľa § 90 ods. 4 - zamestnancovi sa určí kedy a koľko má pracovať) v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci (ktorá sa nezapočítava do pracovného času).


(2) Prácou na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj v prípade, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien.

 

K ods. 2 : [Práca na zmeny]


§ 90 ods. 2 upravuje prácu na zmeny. Podľa § 90 ods. 2„prácou na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase.“

Z uvedeného vyplýva, že musia byť splnené tieto podmienky:

  1. striedanie sa na rovnakom pracovisku,

  2. sa podľa určitého rozvrhu (zmien), ktorý musí byť určený vopred podľa § 90,

  3. zamestnanci musia v priebehu určitého obdobia - dní alebo týždne (mesiace sa tu priamo neuvádzajú, ale týždne môžu byť aj štyri týždne) pracovať v rôznom čase.

Ak teda zamestnanec č. 1 pracuje stabilne od 6:00 do 14:00 a zamestnanec č. 2 stabilne na tom istom pracovisku od 14:00 do 22:00, nepôjde v ich prípade o prácu na zmeny, pretože sa títo zamestnanci síce vystriedajú (u zamestnávateľa sú pracovné zmeny), ale v priebehu určitého obdobia títo zamestnanci nepracujú v rôznom čase (jeden pracuje v rannej, druhý v odpoludňajšej pracovnej zmene).


(3) Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách je každý zamestnanec, ktorého pracovný režim je organizovaný formou práce na pracovné zmeny.

 

K ods. 3: [Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách]


§ 90 ods. 3 vymedzuje zamestnanca pracujúceho v pracovných zmenách


(4) Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné.

 

K ods. 4 a 9: [Začiatok a koniec pracovného času, rozvrhnutie pracovného času]

Konkrétny rozvrh pracovných zmien


Zamestnávateľ je povinný:

  • určiť rozvrh pracovných zmien (v prípade, ak nejde o zmennú prevádzku, nie je potrebné určovať zmennosť, ale je potrebné určiť, že pracovný čas všetkých zamestnancov v určitom období bude napr. od 8 h do 16 h),

  • začiatok pracovného času (výnimka pružný pracovný čas, kde určuje voliteľný pracovný čas a a prípadne aj základný pracovný čas),

  • koniec pracovného času (výnimka pružný pracovný čas, kde určuje voliteľný pracovný čas a prípadne aj základný pracovný čas).

Tento rozvrh pracovných zmien a určenie začiatku a konca pracovného času môže zamestnávateľ urobiť len po dohode so zástupcami zamestnancov. Potom, čo bola dohoda urobená, oznámi túto skutočnosť písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné (napr. nástenka).

Podľa § 90 ods. 9„rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.“ Zamestnávateľ môže zmeniť rozvrh pracovných zmien po dohode so zástupcami zamestnancom za podmienok splnenia oznamovacej povinnosti.


Pri rozvrhovaní pracovný zmien zamestnávateľ nie je povinný prihliadať napr. k možnostiam dopravy zamestnancov, zásobovaním elektrinou alebo plynom (v praxi ale k uvedenému bude zamestnávateľ prihliadať predovšetkým z praktických dôvodov).


(5) Ranná zmena nesmie v zásade začínať pred 6. hodinou, odpoludňajšia zmena nesmie v zásade končiť po 22. hodine.

 

K ods. 5 a 7: [Druhy pracovných zmien]


V rámci zmien sa rozlišuje:

1. ranná zmena

Ranná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou. Platí tu, že ranná zmena nesmie v zásade začínať pred 6. hodinou (t.j. môže začať pred 6. hodinou, keďže bolo použité spojenie „v zásade“ a nie slovo „zásadne“).

2. odpoludňajšia zmena

Odpoludňajšia zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. hodinou a 22. hodinou. Platí tu, že odpoludňajšia zmena nesmie v zásade končiť po 22. hodine.

3. nočná zmena

Nočná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Podľa štvrtej vety § 90 ods. 8ak sa zamestnávateľ písomne nedohodne so zamestnancom inak, zamestnávateľ nemôže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách dva týždne po sebe nasledujúcich, okrem prípadu, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak.


(6) Zamestnávateľ môže pracovný čas tej istej zmeny po dohode so zástupcami zamestnancov rozdeliť na dve časti.

 

K ods. 6: [Rozdelenie pracovného času pracovnej zmeny]


Zákonník práce v zmysle § 90 ods. 6 umožňuje rozdeliť jednu pracovnú zmenu na dve časti. Zákonník práce nestanovuje pravidlá pre delenie. Takéto delenie by malo byť v súlade s dobrými mravmi a nemalo by ísť o zneužitie práva deliť pracovnú zmenu na dve časti.Zároveň tu platia aj pravidla o odpočinku medzi dvoma pracovnými zmenami. Na delenie pracovnej zmeny sa vyžaduje dohoda so zástupcami zamestnancov.


Napr. pracovný čas 9:00 - 13:00 a 15:00 - 18:00 (s tým, že prestávka v práci by začínala o 13:00 do 13:30).


(7) Ranná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 6. hodinou a 14. hodinou. Odpoludňajšia zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 14. hodinou a 22. hodinou. Nočná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

(8) Ak je pracovný čas rozvrhnutý do dvoch pracovných zmien, ide o dvojzmenný pracovný režim. Ak zamestnávateľ rozvrhne pracovný čas do troch pracovných zmien, ide o trojzmenný pracovný režim. Pracovný režim, v ktorom pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni, je nepretržitý pracovný režim. Zamestnávateľ nemôže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách dva týždne po sebe nasledujúcich, okrem prípadu, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak. Ak sa zamestnávateľ písomne nedohodne so zamestnancom inak, zamestnávateľ nemôže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách dva týždne po sebe nasledujúcich okrem prípadu, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak.

 

K ods. 8: [Zmennosť prevádzky, práca v nočnej zmene]


V § 90 ods. 8 sa upravujú pravidla pre určenie zmennosti prevádzky. Zákonník práce pozná nasledujúce varianty: 1. jednozmenná prevádzka, 2. dvojzmenná prevádzka, 3. trojzmenná prevádzka, 4. nepretržitá prevádzka. V praxi môžu existovať aj štvorzmenné, prípadne päťzmenné prevádzky.

Jednozmenná prevádzka neorganizuje prácu systémom pracovných zmien. Zamestnanci majú buď pevný pracovný čas, napr. 8:00 - 16:00 alebo pružný pracovný čas (napr. základný 9:00-15:00 a voliteľný 7:00 až 9:00 a 15:00 až 18:00).

Dvojzmenná prevádzka je organizovaná systémom dvoch zmien. Zamestnanci pracujú napr. 1.zmena - 6:00-14:00 a 2.zmena 14:00-22:00 alebo 1.zmena 7:00 - 15:00 2.zmena 14:00 - 22:00. Jedna hodina tu slúži na preberanie práce.

Trojzmenná prevádzka je organizovaná systémom troch zmien. Zamestnanci pracujú napr. 1.zmena - 6:00-14:00, 2.zmena 14:00-22:00, 3.zmena 22:00-6:00 alebo 1.zmena - 6:00-12:00 2.zmena 12:00-18:00, 3.zmena 18:00-24:00.


V prípade trojzmennej prevádzky je práca počas týždňa prerušená, napr. sa nepracuje v sobotu a v nedeľu.

Je možná aj alternatíva napr. 1.zmena - 6:00 - 12:00, 2.zmena 11:00 - 17:00, 3.zmena 16:00 - 22:00. Jedna hodina tu slúži na preberanie práce.

Nepretržitá prevádzka organizuje prácu systémom zmien: 1.zmena - 6:00 - 14:00, 2.zmena 14:00 - 22:00, 3.zmena 22:00 - 6:00 alebo 1.zmena - 6:00 - 12:00, 2.zmena 12:00 - 18:00, 3.zmena 18:00 - 24:00, 4. zmena 24:00-6:00. Pracuje sa v pondelok až nedeľu, t.j. práca sa neprerušuje počas týždňa.

Novela č. 257/2011 Z. z. od 1.9.2011 prináša zmenu aj v prípade práce na zmeny, ak ide o prácu v noci. V § 90 ods. 8 ZP sa mení štvrtá veta, podľa ktorej „ak sa zamestnávateľ písomne nedohodne so zamestnancom inak, zamestnávateľ nemôže rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec pracoval v nočných zmenách dva týždne po sebe nasledujúcich, okrem prípadu, ak povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak.“. Oproti predchádzajúcemu stavu sa teda umožňuje, aby sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodol, že zamestnanec môže pracovať v nočných zmenách aj viac ako dva týždne po sebe nasledujúce.


(9) Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

(10) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času.

 

K ods. 10: [Čas potrebný na osobnú očistu]


V § 90 ods. 10 sa umožňuje, aby zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov určil čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce (neuvádza sa, či sa to týka napr. aj skončenia práce pred prestávkou v práci), ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času.


(11) Ak to prevádzka zamestnávateľa dovoľuje, zamestnávateľ je povinný povoliť zamestnancovi na jeho žiadosť zo zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych dôvodov na jeho strane vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času alebo ju s ním za tých istých podmienok dohodnúť v pracovnej zmluve.

 

K ods. 11: [Individuálna úprava pracovného času]


Zamestnanec má právo: 1. zo zdravotných dôvodov alebo 2. z iných vážnych dôvodov na jeho strane žiadať o:

  1. vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času

  2. alebo o jej dohodnutie v pracovnej zmluve.

V nadväznosti na to je zamestnávateľ povinný

  1. povoliť zamestnancovi vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času

  2. dohodnúť so zamestnancom vhodnú úpravu určeného pracovného času v pracovnej zmluve

V prípade, ak ide o povolenie vhodnej úpravy pracovného času, zamestnávateľ môže odvolať svoj súhlas (povolenie) s individuálnou úpravou pracovného času

V danom prípade sa vyhotoví dodatok k pracovnej zmluve. Vzhľadom na to, že ide o dvojstranný právny úkon, zamestnávateľ môže svoj súhlas odvolať len so súhlasom zamestnanca.

Voľba medzi povolením alebo dohodnutím v pracovnej zmluve je na zamestnávateľovi. ZP

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk