dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 9 Právne úkony zamestnávateľa

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3 Komentár k ZP § 9 Právne úkony zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 9

(1) V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi.

(2) Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

 

K ods. 1 a 2: [Konanie zamestnávateľa a konanie za zamestnávateľa]


Právnická osoba je na rozdiel od fyzickej osoby (ktorá skutočne existuje) umelou konštrukciou. Z tohto hľadiska je potrebné určiť, kto bude v pracovnoprávnych vzťahoch za túto osobu konať. V pracovnoprávnych vzťahoch primárne koná za právnickú osobu štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu (kto je štatutárny orgán právnickej osoby vyplýva napr. zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

V prípade fyzickej osoby ide o konkrétnu osobu, ktorá môže konať osobne.

Nie vo všetkých prípadoch bude za zamestnávateľa - právnickú osobu konať štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo zamestnávateľ - fyzická osoba bude konať sám. V týchto prípadoch § 9 ods. 1 ustanovuje, že právne úkony za zamestnávateľa (definícia právneho úkonu - § 34 OZ) môžu robiť aj zamestnanci poverení buď štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu (ak ide o zamestnávateľa - právnickú osobu) alebo poverení priamo zamestnávateľom (ak ide o zamestnávateľa - fyzickú osobu). V danom prípade ide teda o zamestnancov, ktorí boli poverení.

Tretia veta § 9 ods. 1 ustanovuje, že iní zamestnanci zamestnávateľa (t.j. iní ako poverení zamestnanci podľa druhej vety § 9 ods. 1), najmä vedúci organizačných útvarov zamestnávateľa, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť právne úkony v mene zamestnávateľa, ktoré vyplývajú z ich funkcií (t.j. napríklad riaditeľ osobného oddelenia) určených organizačnými predpismi. V tomto prípade má zamestnávateľ na základe organizačného predpisu určitú funkciu a z titulu svojej funkcie môže robiť právne úkony za zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú z tejto funkcie (iné právne úkony robiť nemôže).

V zmysle § 9 ods. 2môže zamestnávateľ okrem zamestnancov podľa druhej vety § 9 ods. 1 a okrem zamestnancov podľa tretej vety § 9 ods. 1 poveriť (tu zákon vyžaduje výslovne písomné poverenie) ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony (zo spojenia „určité právne úkony“ vyplýva, že pôjde len o obmedzené poverenie) v pracovnoprávnych vzťahoch v mene zamestnávateľa. Zákonník práce vyžaduje,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk