dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 85a Pracovný čas vrátane práce nadčas nad 48 hodín týždenne v priemere

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2 Komentár k ZP § 85a Pracovný čas vrátane práce nadčas nad 48 hodín týždenne v priemere

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 85a

(1) Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca podľa prvej vety vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 hodín.

(2) Zamestnávateľ je povinný pri dohodnutí pracovného času podľa odseku 1

a. upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak o to požiadajú,

b. viesť aktuálne záznamy o zamestnancoch, ktorých pracovný čas je takto dohodnutý, a predložiť tieto záznamy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak o ne požiadajú.

 

(3) Zamestnanec nesmie byť zo strany zamestnávateľa prenasledovaný alebo inak postihovaný za to, že nesúhlasí s rozsahom pracovného času nad 48 hodín týždenne v priemere.

(4) Zamestnanec má právo odvolať súhlas podľa odseku 1; odvolanie súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca od jeho písomného oznámenia zamestnávateľovi.

 

K § 85a: [Pracovný čas vrátane práce nadčas nad 48 hodín týždenne v priemere]


V § 85a sa upravuje osobitná výnimka z § 85, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu (od 1. septembra 2011 od 31. decembra 2012 aj o vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca).V tomto prípade môže byť pracovný čas takéhoto zamestnanca viac ako 48 hodín týždenne v priemere, najviac však 56 hodín vrátane práce nadčas.

Od 1. januára 2013 sa ruší zrušiť možnosť zvýšiť nad rozsah 48 hodín týždenne rozsah priemerného týždenného pracovného času vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca na najviac 56 hodín.

Podmienky pre vykonávanie práce nad rozsah 48 hodín týždenne sú nasledujúce:

  1. ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu (§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

  2. rozvrhové obdobie je najviac štyri mesiace po sebe nasledujúce,

  3. zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí (zároveň tu platí, že zamestnanec nesmie byť zo strany zamestnávateľa prenasledovaný alebo inak postihovaný za to, že nesúhlasí s rozsahom

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk