dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 84 Pracovný poriadok

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.9 Komentár k ZP § 84 Pracovný poriadok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 84

Pracovný poriadok

(1) Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.

 

K § 84: [Pracovný poriadok]


Pracovný poriadok predstavuje základný vnútropodnikový normatívny právny akt, ktorý vydáva zamestnávateľ na základe § 84 ods. 1. Vydanie pracovného poriadku zamestnávateľom je fakultatívne.

K ods. 1: [Ingerencia zástupcov zamestnancov]

Pri vydávaní pracovného poriadku sa nevyžaduje ingerencia samotného zamestnanca, ale skupiny zamestnancov - zástupcov zamestnancov. Zákonník práce v § 84 ods. 1 stanovuje, že „zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.” Uvedené znamená, že absencia predchádzajúceho súhlasu pred jeho vydaním spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho poriadku. Ide o hmotnoprávnu podmienku jeho platnosti. Pri jeho vydávaní je potrebné určiť, kto je pre účely vydania pracovného poriadku oprávnený na rokovanie so zamestnávateľom a udelenie predchádzajúceho súhlasu - viď. výklad k § 229 ods. 7 a § 232.

Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancovi, zamestnávateľ môže vydať pracovný prostriedok autonómne.


(2) Pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia tohto zákona podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.

 

K ods. 2: [Obsah pracovného poriadku]


Zákonník práce neupravuje výslovne okruh otázok, ktoré majú tvoriť obsahový rámec pracovného poriadku, § 84 ods. 2 len stanovuje, že „pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia tohto zákona podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.”.

Pracovný poriadok z obsahového hľadiska má predstavovať konkrétnejšie rozvedenie otázok ktoré sú upravené v Zákonníku práce, resp. v ďalších pracovnoprávnych predpisoch vo všeobecnejšej podobe na základe potrieb zamestnávateľa a prípadne aj jeho sociálneho partnera. Ide napr. o rozvinutie ustanovenia § 144, na základe ktorého sa stanovuje oznamovacia povinnosť zamestnanca vo vzťahu k prekážke k práci. Vo vnútornom predpise sa v nadväznosti na to rozvedú spôsoby oznamovania práceneschopnosti - napr. písomne, telefonicky, e-mailom a lehoty oznamovania.

Vo vnútornom predpise sa môže vymedziť aj konanie, ktoré bude zamestnávateľ považovať za porušenie pracovnej disciplíny v kvalifikácii ako závažné a ako menej závažné. Ide však skôr o prevenciu, aby sa zamestnanec nesprával istým spôsobom, pretože v zmysle judikatúry súd nie je viazaný vnútorným predpisom zamestnávateľa pri kvalifikácii, či išlo závažné alebo menej závažné konanie zamestnanca.


Podľa judikátu NS SR - 3 Cdo 173/2006 - „súd pri hodnotení intenzity porušenia pracovnej disciplíny nie je viazaný tým, ako zamestnávateľ hodnotí určité konanie zamestnanca v pracovnom poriadku alebo inom vnútornom predpise“.

Zmienka o niektorých obsahových náležitostiach pracovného poriadku sa objavuje aj v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý v § 12 ods. 2 písm. l) stanovuje, že „okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise.”)


(3) Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený.

(4) Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný.

 

K ods. 3 a 4: [Záväznosť a účinnosť pracovného poriadku]

Účinnosť pracovného poriadku


Podľa § 84 ods. 3 sú subjektmi, ktoré zaväzuje pracovný poriadok vydaný zamestnávateľom:

  1. všetci zamestnanci zamestnávateľa (t.j. aj tí odborovo neorganizovaní), pričom je potrebné viazať otázku záväznosti pracovného poriadku pre konkrétneho zamestnanca na splnenie podmienky riadneho oboznámenia tohto zamestnanca s pracovným poriadkom,

  2. samotný zamestnávateľ, ktorý pracovný poriadok vydal,

  3. a v prípade prevodu, resp. prechodu práv a povinnosti na nového zamestnávateľa sa pracovný poriadok vzťahuje aj na nového zamestnávateľa.

Účinnosť pracovného poriadku

Predpokladom pre účinnosť pracovného poriadku je jeho platnosť. Neplatný pracovný poriadok nemôže nadobudnúť účinnosť.

Samotná účinnosť pracovného poriadku nastáva:

  1. okamihom

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk