dnes je 20.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.8 Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 83a

Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

(1) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

 

K § 83a: [Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru]


Novela č. 257/2011 Z. z. priniesla od 1.9.2011 do pracovnoprávnej úpravy reguláciu tzv. konkurenčnej doložky pre čas po skončení pracovného pomeru (§ 83a - Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru).

K ods. 1: [Podstata konkurenčnej doložky a možnosti jej uzatvorenia]

V zmysle § 83a ods. 1 sazamestnávateľ a zamestnanec môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

V pracovnej zmluve sa musí vyjadriť záväzok zamestnanca nevykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, pričom sa špecifikuje o akú činnosť má ísť a určí sa doba obmedzenia - maximálne jeden rok.


Zamestnanec pracoval v reklamnej spoločnosti a dojednalo sa, že sa po dobu troch mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru nezamestná v spoločnosti, ktorá vykonáva na území SR rovnakú činnosť. Ako kompenzácia sa poskytne vyplatenie peňažného plnenia, ktoré by zodpovedalo 3 mesačných miezd zamestnanca.


(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

 

K ods. 2: [Ďalšia podmienka]


Okrem podmienok v ods. 1 sa v § 83a ods. 2 ustanovuje ďalšia podmienka. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu.

Z uvedeného vyplýva, že:

  • musí ísť o dojednanie v pracovnej zmluve (dohodu),

  • dojednanie sa týka času po skončení pracovného pomeru,

  • najdlhšie na jeden rok,

  • ide o obmedzenie (zákaz) výkonu zárobkovej činnosti, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter,

  • dohoda je možná, iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu,

  • vzhľadom na zaradenie konkurenčnej doložky v druhej časti Zákonníka práce ju nemožno uzatvoriť so zamestnancom vykonávajúcim prácu na základe jednej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


(3) Ak obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve je väčšie, ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, môže súd záväzok zamestnanca podľa odseku 1 obmedziť alebo zrušiť.

 

K ods. 3: [Právo obrátiť sa na súd]


§ 83a ods. 3 umožňuje zamestnancovi obrátiť sa na súd. Ak obmedzenie zárobkovej činnosti dohodnuté v pracovnej zmluve je väčšie ako to vyžaduje potrebná miera ochrany zamestnávateľa, môže súd záväzok zamestnanca podľa § 83a ods. 1 obmedziť alebo zrušiť. Súd má možnosť záväzok 1. obmedziť (napr. na tri mesiace) alebo 2. zrušiť (nebude tu žiadny záväzok zamestnanca).


(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50% priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak.

 

K ods. 4: [Primeraná peňažná náhrada]


V § 83a ods. 4 sa upravuje primeraná peňažná náhrada za povinnosť nevykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter po skončení pracovného pomeru. Podľa ods. 4 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50% priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia záväzku podľa odseku 1. Pri určovaní priemernej mzdy sa vychádza z § 134 a výšku možno určiť aj konkrétnou sumou.

Peňažná náhrada je splatná vo výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie, ak sa nedohodlo inak.


Zamestnanec pracoval v reklamnej spoločnosti a dojednalo sa, že sa po dobu troch mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru nezamestná v spoločnosti, ktorá vykonáva na území SR rovnakú činnosť. Ako kompenzácia sa poskytne vyplatenie peňažného plnenia, ktoré by zodpovedalo 50% z troch mesačných miezd zamestnanca.

V tomto prípade sa musí posúdiť, či 50% je primerané protiplnenie za obmedzenie zamestnanca vykonávať prácu v rovnakom odvetví, napr. vo väzbe na ochranu oprávnených záujmov zamestnávateľa, vo väzbe na rozsah obmedzenia, vzdelanie zamestnanca (napr. či sa môže zamestnať inde), atď. Zákon ustanovuje minimálnu hranicu, nejde však o automatickú hranicu, ktorá sa má použiť, ale protiplnenie má byť primerané vo väzbe na obmedzenie.


(5) Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok podľa odseku 1. Suma peňažnej náhrady nesmie presiahnuť celkovú sumu peňažnej náhrady zamestnávateľa dohodnutej podľa odseku 4. Suma peňažnej náhrady sa primerane zníži, ak zamestnanec splnil svoj záväzok sčasti. Zaplatením peňažnej náhrady záväzok zamestnanca podľa odseku 1 zanikne.

 


Zamestnanec pracoval v reklamnej spoločnosti a dojednalo sa, že po dobu šiestich mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru (31.12.2015) nezamestná v spoločnosti, ktorá vykonáva na území SR rovnakú činnosť. Ako kompenzácia sa poskytne vyplatenie peňažného plnenia, ktoré by zodpovedalo šiestim mesačným mzdám zamestnanca. Zamestnávateľ zistí, že zamestnanec pracuje na živnosť pre inú spoločnosť, ktorá je jeho konkurentom na trhu a požaduje náhradu v rozsahu šiestich mesiacov. Zamestnanec sa bráni, že zmluvu uzatvoril od 1.4. ale len na zákazku nepresahujúcu 500,- eur, a tak neporušil podmienky. V tomto prípade má zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu, keďže zamestnanec porušil zákaz (obmedzenie), rozsah porušenia nie je dôležitý (keďže išlo o plošný zákaz za protihodnotu celej mzdy). Keďže zmluva je účinná od 1.4., zamestnávateľ má nárok na zaplatenie 2 mesiacov (znížená suma).

K ods. 5: [Sankcia za nedodržanie konkurenčnej doložky]


V rámci konkurenčnej doložky možno dohodnúť na základe § 83a ods. 5 aj peňažné plnenie (sankciu) za jej nedodržanie zamestnancom. Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na primeranej peňažnej náhrade (musí byť primeraná), ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší záväzok podľa § 83a ods. 1 (t.j. nevykonávať činnosť, ktorá má k

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk