dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.6 Komentár k ZP § 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 82

Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 81 povinný najmä

a. riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,

b. utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

c. zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty podľa § 119a,

d. utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb,

e. zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,

f. zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa.

 

K § 82: