dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 81 Základné povinnosti zamestnanca

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5 Komentár k ZP § 81 Základné povinnosti zamestnanca

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 81

Základné povinnosti zamestnanca

Zamestnanec je povinný najmä

a)  pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,

b)  byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

c)  dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,

d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,

e)  hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

f)  zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,

g) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia.

 

K § 81: [Základné povinnosti zamestnanca]

§ 81 upravuje základné povinnosti zamestnanca.

K písm. f)


Novela Zákonníka práce účinná od 1.1.2015 mení text písm. f). Ide o zmenu vo väzbe na prijatie nového zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Podľa písm. f) zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám; povinnosť mlčanlivosti sanevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,

Uvedené pojmy vymedzuje § 2 uvedeného zákona /viac viď. výklad k § 13/. Ide teda o zavedenie výnimky, kedy zamestnanec nemusí zachovať mlčanlivosť vo väzbe na skutočnosti, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a teda zamestnanec ich môže oznámiť orgánom činných v trestnom konaní /ak ide o oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti/ a nemôže byť postihnutý za porušenie § 81 písm. f) a je chránený podľa zákona č. 307/2014 Z. z. ako aj podľa § 13 ods. 2 a 3 Zákonníka práce. V tejto súvislosti je v princípe pred postihom vo väzbe na porušenie § 81 písm. f) chránená aj osoba, ktorá koná v dobrej viere pretože:

  • § 2 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa okrem § 9 považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi,

  • § 2 ods. 2 uvedeného zákona konaním v dobrej viere sa na účely tohto zákona rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.

K písm. g)


Novela Zákonníka práce č. 257/2011 Z. z. účinná od 1.9.2011 k nim pridala informačnú povinnosť zamestnanca [nové písmeno g)]. Zamestnanec je teraz už výslovným vyjadrením tejto povinnosti v zákone povinný písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia. Obdobné ustanovenie sa navrhuje aj pre zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe jednej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 224 ods. 1).


Zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že od 20.4.2016 je na základe určenia lekárom dočasne pracovne neschopným. V zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk