dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 81 Základné povinnosti zamestnanca

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5 Komentár k ZP § 81 Základné povinnosti zamestnanca

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 81 Základné povinnosti zamestnanca


§ 81

Zamestnanec je povinný najmä:

a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,

b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

c) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,

d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,

e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a