dnes je 1.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 80 Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.4 Komentár k ZP § 80 Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 80

Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nároku zamestnanca na náhradu ušlej mzdy obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu škody pre neplatnosť dohody.

 

K § 80: [Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou]


§ 80 upravuje prípady neplatného skončenia pracovného pomeru dohodou.

V princípe, ak jedna zo strán sa domnieva, že dohoda o skončení pracovného pomeru je neplatná (napr. pre nedostatok formy, obsahu) môže napadnúť neplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru na súde, a požadovať buď od zamestnávateľa ďalšie zamestnávanie alebo vyžadovať od zamestnanca ďalší výkon práce alebo len spochybniť formu dohody, t.j. nepožadovať ďalší výkon práce alebo zamestnávanie.

Zo strany zamestnávateľa: V prípade neplatného skončenia pracovného pomeru dohodou zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu škody pre neplatnosť dohody (ktorú by napr. u neplatnej výpovedi zo strany zamestnanca mohol uplatniť).

Zo strany zamestnanca: pri posudzovaní nároku zamestnanca na náhradu ušlej mzdy sa postupuje obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej zamestnancovi zamestnávateľom.

V prípade, že zamestnanec trval na ďalšom zamestnávaní a súd rozhodne o neplatnom skončení pracovného pomeru, aplikujú sa pravidlá § 79 ods. 1 – 3 ohľadom určenia výšky náhrady mzdy.

V prípade, že zamestnanec netrval na ďalšom zamestnávaní a súd rozhodne o neplatnom skončení pracovného pomeru, aplikujú sa pravidlá § 79 ods. 4, t.j. že pracovný pomer sa skončil fikciou dohody (zamestnancovi by nepatrila náhrada mzdy; a teda by bol dosiahnutý rovnaký výsledok akoby žalobu nepodal).


Zamestnávateľ v mesiaci apríl 2016 vyvíja na zamestnanca tlak, aby podpísal dohodu o skončení pracovného pomeru (namiesto toho, aby mu dal zamestnávateľ výpoveď): Zamestnanec tento tlak neunesie a dohodu dňa 19.4.2016 podpíše. Pracovný pomer sa má skončiť ku dňu 30.4.2016. Zamestnanec sa však domnieva, že právny úkon z jeho strany nebol urobený slobodne (pod nátlakom) a nemusel byť ani vážny (keďže on nemal záujem na skončení

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk