dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 76a Odchodné

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.10 Komentár k ZP § 76a Odchodné

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.

 


§ 76a

Odchodné

(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

 

 

K § 76a: [Odchodné]


Novela č. 257/2011 Z. z. zmenila s účinnosťou od 1.9.2011 aj inštitút odchodného. Odchodné sa presunulo z § 76 do § 76a. Novelou účinnou od 1. januára 2013 sa opätovne vykonávajú niektoré úpravy v rámci odchodného.

K ods. 1 [Odchodné a nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok]

V ods. 1 sa stanovuje, kedy zamestnancovi patrí odchodné.

Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Uvedené má tri podmienky:

1. musí ísť o prvé skončenie pracovného pomeru (ide len o pracovný pomer a len o prvé skončenie),

2. vznik nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % - musí ísť o previazanie so vznikom nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % (prvé skončenie po tom, čo im vznikol nárok na tento dôchodok),

3. žiadosť zamestnanca o priznanie/poskytnutie dôchodku v určitej lehote - t. j. ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Po splnení týchto podmienok má zamestnanec nárok na odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku.

Keďže zamestnávateľ v čase skončenia pracovného pomeru ešte nemusí vedieť, či zamestnanec má alebo nemá nárok na tento dôchodok (či ho zamestnancovi Sociálna poisťovňa priznala), odporúča sa počkať s vyplatením odchodného, až kým zamestnanec nepreukáže, že splnil uvedené podmienky (nedoručí rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ako aj doklad preukazujúci, kedy požiadal o priznanie dôchodku).

 


(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

 

 

K ods. 2: [Odchodné a nárok na predčasný starobný dôchodok]


Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Uvedené má tri podmienky:

1. pracovný pomer sa končí (skončil),

2. bola podaná žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení,

3. predčasný starobný dôchodok bol na základe žiadosti zamestnanca priznaný.

Po splnení týchto podmienok má zamestnanec nárok na odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku (pri skončení pracovného pomeru).

O povinnosti zamestnávateľa vyplatiť odchodné platí to isté čo v odseku 1, t. j. že môže s jeho vyplatením počkať, až kým zamestnanec nárok nepreukáže (viď. aj tretia podmienka).

Dôvod zmeny tohto znenia (a v rozčlenení týchto dôchodkov) spočíva v tom, že cieľom je umožniť, aby aj zamestnanec, ktorému vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok mohol požiadať o tento dôchodok do desiatich dní po skončení pracovného pomeru, pretože právne predpisy o sociálnom poistení neumožňujú, aby fyzická osoba požiadala o priznanie predčasného starobného dôchodku so spätnou platnosťou, a teda zamestnanec, ktorý podá žiadosť v deň, ktorý nasleduje po dni skončenia pracovného pomeru (zamestnanec ju spravidla skôr nepodá, pretože hoci by mohlo dôjsť k priznaniu predčasného starobného dôchodku, nedôjde k jeho vyplateniu), nárok na priznanie predčasného starobného dôchodku mu vznikne najskôr v deň podania žiadosti, a teda nie je splnená podmienka - prvé skončenie pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok.

 


(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

 

 

K ods. 3:


V ods. 3 sa výslovne stanovuje, že odchodné patrí len od jedného zamestnávateľa. To znamená, že ak už bolo odchodné v minulosti vyplatené, zamestnancovi znovu nepatrí.

 


(4) Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1.

 

 

K ods. 4:


Novela č. 257/2011 Z. z. od 1.9.2011 zaviedla, že zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť odchodné podľa§ 76a, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 (t. j. okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa). Uvedené zostáva zachované aj po novele účinnej od 1. januára 2013.


Príklad: So zamestnancom bol skončený pracovný pomer dňa 31.5.2015 dohodou a zamestnanec požiadal 1.6.2015 Sociálnu poisťovňu o priznanie predčasného starobného dôchodku. Je predpoklad (aj vzhľadom na výšku príjmov a odpracované roky), že Sociálna poisťovňa predčasný starobný dôchodok prizná. Zároveň podľa § 76a ods. 2 ZPzamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk