dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.8 Komentár k ZP § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 75

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.


K ods. 1: [Pracovný posudok]

§ 75 ods. 1 je ustanovená povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi pracovný posudok, ako aj podmienky pre jeho vydanie. Podľa ods. 1 má zároveň zamestnanec právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.


(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a. dobu trvania pracovného pomeru,

b. druh vykonávaných prác,

c. či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodné ho podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

f. údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a.


K ods. 2: [Potvrdenie o zamestnaní]

§ 75 ods. 2 je ustanovené, že zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru potvrdenie o zamestnaní. V potvrdení o zamestnaní musí uviesť najmä náležitosti uvedené v ods. 2 písm. a) až e).

Od 1.5.2018 sa zrušilo sa pôvodné písm. d): údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,...

Od 1.5.2018 sa v prípade informácie o odchodnom (písm. e) uvádza: informácia o tom, či bolo vyplatené (to platilo aj pred 1.5.2018), ale ak nebolo v čase skončenia pracovného pomeru odchodné vyplatené a neskôr je vyplatené /zamestnanec doloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok na dôchodok – predčasný, invalidný, kde posudzovanie Sociálnou poisťovňou trvá nejaký čas /, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.


(3) Ak

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk