Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZP § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

18.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.8 Komentár k ZP § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 75

Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.


K ods. 1: [Pracovný posudok]

§ 75 ods. 1 je ustanovená povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi pracovný posudok, ako aj podmienky pre jeho vydanie. Podľa ods. 1 má zároveň zamestnanec právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.


(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a. dobu trvania pracovného pomeru,

b. druh vykonávaných prác,

c. či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodnéhopodľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

f. údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a.


K ods. 2: [Potvrdenie o zamestnaní]

§ 75 ods. 2 je ustanovené, že zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru potvrdenie o zamestnaní. V potvrdení o zamestnaní musí uviesť najmä náležitosti uvedené v ods. 2 písm. a) až f).


(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: