dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.7 Komentár k ZP § 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 74

Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.

 


K § 74: [Konanie zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov]

Od 1. januára 2013 sa obnovuje povinnosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa prerokovať výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý nemá zástupcov zamestnancov postupuje autonómne - samostatne (v zmysle § 12).

Spôsob ingerencie zástupcov zamestnancov

Cieľom ustanovenia § 74 je umožniť, aby zástupcovia zamestnancov mohli ovplyvniť rozhodovanie zamestnávateľa o tom, či a ako sa pracovný pomer skončí. Ingerencia zástupcov zamestnancov je namieste, ak ide o tak závažnú skutočnosť, ako je strata zamestnania.

1. vyžaduje sa tu účasť zástupcov zamestnancov v podobe prerokovania

Navrhované ustanovenie požaduje len prerokovanie so zástupcami zamestnancov a nie ich súhlas, a teda nebráni zamestnávateľovi platne skončiť pracovný pomer jednostranným právnym úkonom, aj keď zástupca zamestnancov neudelil kladný súhlas k uvedenému skončeniu pracovného pomeru. Navrhovaná právna úprava tak neumožňuje obchádzať zástupcov zamestnancov, ak ide o existenčné podmienky zamestnancov.

2. vyžaduje sa tu prerokovanie vopred

Uvedené znamená, že prerokovanie sa má uskutočniť predtým, než je zamestnancovi doručená výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru.

3. prerokovanie sa týka všetkých výpovedných dôvodov a všetkých dôvodov pre okamžité skončenie pracovného pomeru

Povinnosť zamestnávateľa prerokovať sa týka všetkých výpovedných dôvodov a všetkých dôvodov na okamžité skončenie pracovného pomeru.

4. je potrebné určiť, kto je príslušným zástupcom zamestnanca na prerokovanie

V praxi je potrebné si dať veľký pozor na to, že v podniku môže byť niekoľko zástupcov zamestnancov, t. j. napríklad na pracovisku pôsobí niekoľko odborových organizácií (zamestnanec bude členom niektorej z nich), popr. aj zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Pre správne identifikovanie zástupcov zamestnancov pre prerokovanie výpovede je potrebné aplikovať § 11a, § 229 ods. 7 a § 232 ods. 1 až 3.

Zároveň zamestnávateľ nesmie zabudnúť na to, že aj keď zamestnanec nie je odborovo organizovaný, neznamená to, že tu nie je povinnosť vopred prerokovať výpoveď so zástupcami zamestnancov.

Podľa § 232 ods. 2„ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných pracovných vzťahoch týkajúcich sa jednotlivých zamestnancov príslušný odborový orgán odborovej organizácie, ktorej je zamestnanec členom.“ V prípade prerokovania výpovede ide o otázku, ktorá sa týka jednotlivého zamestnanca (nie kolektívu), a teda príslušným bude odborový orgán odborovej organizácie, ktorej je zamestnanec členom.

V praxi však môže nastať problém, že zamestnávateľ nevie, či zamestnanec je členom niektorej odborovej organizácie (zamestnanec nemá povinnosť oznamovať svoje členstvo zamestnávateľovi - je chránený cez Ústavu SR).

Podľa § 232 ods. 3„v prípade uvedenom v odseku 2 vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných pracovných vzťahoch týkajúcich sa zamestnanca, ktorý nie je odborovo organizovaný, orgán odborovej organizácie s najväčším počtom členov u zamestnávateľa, ak zamestnanec neurčí inak.”

V prípade, ak ide o prerokovanie výpovede odborovo neorganizovaného zamestnanca, je zamestnávateľ povinný prerokovať výpoveď s orgánom odborovej organizácie s najväčším počtom členov u zamestnávateľa, ak zamestnanec neurčí inak. Z ustanovenia možno odvodiť, že zamestnávateľ by mal dať zamestnancovi možnosť určiť inak, t. j. určiť odborovú organizáciu, ktorá prerokuje návrh výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Tento odsek (ods. 3)

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk