dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 73 Hromadné prepúšťanie

17.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.6 Komentár k ZP § 73 Hromadné prepúšťanie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 73

Hromadné prepúšťanie

(1) O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní

a. najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,

b. najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,

c. najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.


K ods. 1: [Definícia hromadného prepúšťania]

Definícia hromadného prepúšťania vychádza zo smernice 98/59/ES o aproximácií právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania. Ide o prvú z dvoch alternatív podľa tejto smernice (do 31. augusta 2011 sa používa druhá alternatíva). Za hromadné prepúšťanie sa podľa § 73 ods. 1 považuje situácia, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní:

 1. najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,
 2. najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,
 3. najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.

S účinnosťou od 1. januára 2013 sa v písmene b) a c) slovo „viac ako” nahradilo slovom „najmenej”. Touto zmenou sa opravuje legislatívny nedostatok, pri ktorom vypadli zo znenia situácie, ak zamestnávateľ zamestnával presne 100 a 300 zamestnancov.


(2) S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov. Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ho informovať najmä o

a. dôvodoch hromadného prepúšťania,

b. počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,

c. celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,

d. dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,

e. kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.


K ods. 2: [Prerokovanie a informovanie]

Prerokovanie

ods. 2 sa stanovuje povinnosť zamestnávateľ rokovať (prerokovať) vopred so zástupcami zamestnancov, resp. ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami (s cieľom dosiahnuť dohodu) nasledujúce opatrenia:

 1. opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a
 2. opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov.

Uvedené je zamestnávateľ povinný urobiť najneskôr jeden mesiac pre začatím hromadného prepúšťania.

Poskytovanie informácií a informovanie

Na vyššie uvedený účel je zamestnávateľ povinný:

 1. poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a
 2. písomne ich (ho) informovať najmä o
  1. dôvodoch hromadného prepúšťania,
  2. počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
  3. celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
  4. dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
  5. kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.


(3) Zamestnávateľ doručí odpis písomnej informácie podľa odseku 2 spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer, súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely hľadania riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním podľa odseku 7.


K ods. 3: [Informovanie úradu práce]

Odpis písomnej informácie, ktorú poskytol podľa ods. 2 je zamestnávateľ povinný doručiť súčasne aj úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Od 1. januára 2013 sa stanovuje, že ide o odpis písomnej informácie a že ju doručí spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer, a to na účely hľadania riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním podľa odseku 7.


(4) Zamestnávateľ po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov je povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania

a. Národnému úradu práce,

b. zástupcom zamestnancov.


K ods. 4: [Písomná informácia o výsledku prerokovania]

Po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov (prípadne s dotknutými zamestnancami), zamestnávateľ je povinný doručiť (od 1. januára 2013; predložiť do 31. decembra 2012) písomnú informáciu o výsledku prerokovania:

 1. úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 2. zástupcom zamestnancov.

V prípade nahradenia slova „predložiť” slovom „doručiť” ide aj o terminologické zjednotenie ods. 4 a ods. 6 (kde sa lehota počíta odo dňa doručenia, pričom v ods. 4 sa nestanovovala povinnosť doručenia ale predloženia).


(5) Zástupcovia zamestnancov môže Národnému úradu práce predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.


K ods. 5: [Pripomienky zástupcov zamestnancov]

Zástupcovia zamestnancov majú právo predložiť pripomienky, ktoré sa týkajú hromadného prepúšťania. Pripomienky sa predkladajú úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.


(6) Pri hromadnom prepúšťaní zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou z tých istých dôvodov najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie podľa odseku 4 písm. a).


K ods. 6: [Obmedzenie možnosti dať výpoveď - lehota]

Pri hromadnom prepúšťaní platí osobitné obmedzenie pre možnosť dať výpoveď alebo dať návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou podľa § 73 ods. 6, kedy zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou z tých istých dôvodov najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie podľa odseku § 73 ods. 4 písm. a)Od 1. januára 2013 sa spresňuje, že lehota sa počíta od doručenia písomnej informácie o výsledku prerokovania úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.


(7) Lehotu ustanovenú v odseku 6 z objektívnych dôvodov. Národný úrad práce využije na hľadanie riešení problémov spojených s plánovaným hromadným prepúšťaním. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže lehotu podľa odseku 6 primerane skrátiť, o čom bezodkladne písomne informuje zamestnávateľa.


K ods. 7: [Využitie lehoty a skrátenie lehoty]

ods. 7 sa stanovuje ako využije lehotu v ods. 6 (najmenej jeden mesiac) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - využije ju na hľadanie riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže lehotu uvedenú v ods. 6 primetane skrátiť. Od 1. januára 2013 sa stanovuje, že tak môže spraviť z objektívnych dôvodov (napr. o zamestnancov by mal záujem iný zamestnávateľ a lehota jeden mesiac by bola v tomto prípade kontraproduktívna a zdržiavala by zamestnancov v podpísaní pracovnej zmluvy s iným zamestnávateľom).

O skrátení lehoty úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bezodkladne písomne informuje zamestnávateľa.


(8) Ak zamestnávateľ poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 2 až 4 a 6, má zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer v rámci hromadného prepúšťania, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku podľa § 134.


K ods. 8: [Nedodržanie povinností pri hromadnom prepúšťaní]

Ods. 8 upravuje prípad, ak zamestnávateľ poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 2 až 4 (prerokovanie, doručenie odpisu, predloženie písomnej informácie) a ods. 6 (dodržanie najmenej jednomesačnej lehoty). Zamestnanec (ak zamestnávateľ porušil tieto povinnosti) má, ak s ním zamestnávateľ skončil pracovný pomer v rámci hromadného prepúšťania, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku podľa § 134.

V prípade právnej úpravy SR nedodržanie § 73nie je hmotnoprávnou podmienku platnosti

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk