dnes je 20.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5 Komentár k ZP § 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 72

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

 

K § 72: [Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe]


Právnu úpravu skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe obsahuje § 72. Pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa neuplatňuje § 64 o zákaze výpovede.

K ods. 1: [Forma a dôvody pre skončenie]

Podľa § 72 ods. 1„v skúšobnej dobe môže tak zamestnávateľ ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.” V danom prípade teda môžu zamestnávateľ alebo zamestnanec uviesť dôvod alebo skončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu.

Výnimku zakotvuje novela č. 257/2011 Z. z. v druhej vete § 72 ods. 1. Od 1.9.2011 sú účinné zmeny v prípade skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, dojčiacou ženou a matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode. Zakotvila sa požiadavka, aby skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe s takouto ženou mohlo byť len písomné, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom a aby bolo náležite písomne odôvodnené inak je takéto skončenie neplatné.

Pracovný pomer v skúšobnej dobe sa má skončiť písomne. Vzhľadom na absenciu doložky neplatnosti (§ 17 ods. 2 „inak je neplatná”) možno v skúšobnej dobe skončiť pracovný pomer aj ústne. Rizikom takého konania je otázka preukázania, že bol urobený jednostranný adresovaný právny úkon. Výnimkou je prípad podľa druhej vety § 72 ods. 1, kedy sa skončenie v skúšobnej dobe musí urobiť písomne, inak je skončenie neplatné.


(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

 

K ods. 2: [Písomné oznámenie]


Právnou povinnosťou zamestnávateľa a zamestnanca je podľa § 72 ods. 2písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Použitie slovného spojenia “spravidla aspoň tri dni” a hlavne “spravidla” znamená, že môže ísť aj o menší počet dní. Ide len o poriadkovú lehotu, ktorá nemá vplyv na platnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Pre doručovanie sa použijú ustanovenia § 38 ods. 1 a 2 a pre doručovanie písomností zamestnávateľa ustanovenie § 38 ods. 3. Splnení povinnosti doručiť písomnosť upravuje § 38 ods. 4.

K doručovaniu viď. výklad k § 38 a § 61 ods. 4.

Skončenie pracovného pomeru podľa ustanovenia § 72 môžu zmluvné strany uskutočniť, len ak ešte neuplynula skúšobná doba, t.z. poslednou možnosťou na využitie je posledný deň skúšobnej doby, v ten deň musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť, že sa pracovný pomer skončil v skúšobnej dobe a naopak (aj keď v tomto prípade sa už porušuje povinnosť podľa ods. 2).

Skúšobná doba uplynie bez ohľadu na to, či ide o sviatok, sobotu alebo nedeľu. V

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk